دیدار بیسابقه تیمهای فوتبال زنان کرهشمالی و جنوبی

Jahan e-Sanat - - News -

تیمهای فوتبال زنان کرهشمالی و جنوبی در دیداری بیسابقه در اس//تادیوم کم ایل سونگ در پیونگ یانگ کرهشمالیباهممسابقهدادند.ایندیدار04 هزارتماشاگر داشته است. در این رویارویی تاریخی کرهشمالی میزبان کرهجنوبی بود. تماش//اگران از هر دو کشور در استادیوم حضور داشتند. این اولین بار است که کرهشمالی میزبان بازی بین دو تیم کرهجنوبی و کرهشمالی بوده است. در حاشیه این بازی سرود ملی هر دو کشور پخش شد. این بازی با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

آخری//ن بار در س//ال 1990 دو تی//م فوتبال مردان کرهش//مالی و جنوبی در پیون//گ یانگ با یکدیگر بازی کردند. این بازی برای اعتماد دو کره انجام ش//د و پرچم شبه جزیره کره در آن بازی به اهتزاز درآمد. سرود ملی جداگانه هر کشور نیز پخش نشد.

بعد از آن سال تمامی بازیها بین تیمهای دو کشور در کشوری بی طرف برگزار شد زیرا کرهشمالی اجازه به اهتزاز در آمدن پرچم کرهجنوبی در کشورش را نمیداد. دو کشور کرهشمالی و کرهجنوبی در جنگ به سر میبرند و در ماههای اخیر نیز روابط آنها خوب نبوده است. با این حال مسابقات انتخابی جام آسیایی فوتبال زنان شرایطی را فراهم کرد تا دو کشور کمی به صلح نزدیکتر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.