امیرخان!

Jahan e-Sanat - - News -

اینکه امیرخان قلعهنویی گفته: »اگر گل دوم صبا خطا نبود،شرفندارماگرازفوتبالنروم!«ازآندستحرفهاست که آدم باید بشنود و بعد خودش را بزند به نشنیدن! اول اینکه اگر کولینا هم بیاید و صحنه را بازبینی کند و بگوید گل خطا بوده، امیرخان یک تحلیل و آنالیز از دانشجویان دانشگاه شریف رو میکند که طبق این آنالیز این گل خطا بوده. بعد هم امیرخان را نشناختهاید؟ امیرخان غیر از فوتبال کار دیگری بلد نیست! با این اخالقش رستورانداری که نمیتواند بکند. کشاورزی را هم که قرار بود به شرط برنگشتن به استقالل امتحان کند که به استقالل برگشت و کال این موضوع هم از دستور کار خارج شد! بنابراین نتیجه میگیریم که امیرخان حاالحاالها در فوتبال ماندنی است! خیالتان راحت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.