نمايشگاه »پدران سوئدي« در خانه هنرمندان ايران افتتاح شد

Jahan e-Sanat - - News -

مدي//ر روابطعموم//ي اداره كل س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كرمان با تكذيب كشف ش//هر باستاني در فهرج گفت: بررسي باستانشناسي نش//ان ميدهد كه آنجا فقط سكونتگاهي متعلق به دوره تاريخي اسالمي بوده است.

محمدمه//دي افضلي، در گفتوگو با ايلنا درباره پديدار شدن شهر باستاني در شهرستان فهرج بر اثر توفان سنگين شن گفت: »وجود اين شهر باستاني در واقع ادعاي فرماندار اين شهرستان است و از لحاظ علمي مورد تاييد مسووالن ميراث فرهنگي استان نيست. آنجا تنها يك س//كونتگاه قديمي مربوط به دوره تاريخي اسالمي است.«

او گفت: »روزي كه اين خبر در رس//انهها منتش//ر شد، ما اولين گروه باستانشناسي را به منطقه اعزام كرديم و مشخص شد اين ادعا مبني بر وجود ش//هر باستاني صحت ندارد و اطالعاتي كه از بقاياي ديوارههاي آن به دست آمده نش//ان داده كه آنجا تنها يك سكونتگاه قديمي مربوط به دوره تاريخي اسالمي است و قدمت آنها مربوط به دوره ساساني نيست.«

مدير روابطعمومي ميراث فرهنگي كرمان گفت: »بقاياي سفالهاي شكسته موجود در محل نشان ميدهد كه مردم در آنجا زندگي ميكردند.«

او اضافه كرد: »براي بررس//ي اين مكان و فهميدن مساحت اين س//كونتگاه نياز است كه گروههاي دوم و س//وم باستانشناس//ي با تجهيزات كافي به محل بروند. هنوز به دليل پايان نيافتن مراحل بررسي تخميني از ميزان وسعت آن نداريم.«

نمايش//گاه عكسهاي يوهان بومان با عنوان »پدران سوئدي« با حضور هلنا سونگلند سفير كشور سوئد و جمعي از خانوادههاي سوئدي كه در ايران اقامت دارند در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان ايران افتتاح شد.نمايشگاه عكسهاي يوهان بومان با عنوان »پدران سوئدي« به كوشش انستيتو فرهنگ سوئد و بخش فرهنگي سفارت س//وئد و با همكاري خان//ه هنرمندان ايران عص//ر روز جمعه 18 فروردينماه در محل اين خانه برپا شد. هلنا سونگلند سفير كشور سوئد در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه گفت: كشور سوئد از جمله كشورهايي است كه براي گسترش فرهنگ و هنر خود در سراسر جهان فعاليت ميكند و از سال 2003 نيز فعاليت فرهنگي و هنري خود را در ايران آغاز كرده و بخشي از اين فعاليتها شامل حضور در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران، شركت گروههاي موسيقي در جشنوارهبينالملليفجر،برپايينمايشگاههاينقاشي،هفتهفرهنگي كشورهاي اسكانديناوي در ايران بوده است كه اين فعاليتها مورد اس//تقبال خوبي قرار گرفته اس//ت.او اضافه كرد: خوشحال هستم كه همزمان با آغاز س//ال شمسي شاهد برپايي نمايشگاه »پدران سوئدي« در خانه هنرمندان ايران هستم و در هفته آينده نيز گروه كر آوازي يكي از معتبرترين دانش//گاههاي سوئد در فرهنگسراي نياوران كنسرت دارند.سفير كشور سوئد در ادامه با اشاره به موضوع نمايشگاه »پدران سوئدي« بيان كرد: در سال 1974 از سوي دولت سوئد موضوع مرخصي پدران پس از تولد فرزندانشان مطرح و به مرحله اجرا رسيد و از آن زمان تاكنون فعاليتهاي متعددي در اين زمينه صورت گرفته اس//ت و با وجود حمايت دولت از پدراني كه صاحب فرزند ش//دهاند تاكنون تنها 25 درصد از پدران سوئدي از اين پاداش دولت استفاده كرده اند، اميدوارم به زودي اين آمار تغيير كند.او ادامه داد: با توجه به تجربه خوبي كه كشور سوئد براي اجراي اين طرح دارد و هر روز شاهد اثرات سودمند آن روي نظام خانواده در سوئد هستيم؛ به عنوان كشوري كه براي آن آرامش خانواده و كودكان داراي اهميت است، تصميم گرفتيم كه اين موضوع را در سراسر جهان مطرح و براي فرهنگسازي آن تالش كنيم و يكي از اقداماتي كه در اين عرصه انجام داديم برپايي نمايشگاه عكس »پدران سوئدي« در كشورهاي مختلف جهان است.نمايشگاه عكسهاي يوهانبومانتا52 فروردينماهدرونگارخانهزمستانخانههنرمندان ايران ميزبان عالقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.