تغييرات مهم در قوانين اسكار 2018

Jahan e-Sanat - - News -

محم/د تاجالدي/ن- مه//ران مدي//ري هنرمند قابلي اس//ت. كيست كه با اين گزاره مخالف باشد؟ گمانم هيچكس. مهران مديري سريالهايي ساخته كه توانسته است مخاطبان را با صداي و سيماي ملي آشتي دهد؛ اين هم حرف درس//تي است. مهران مديري هميشه سعي دارد از سياست فاصله بگيرد و خودش را آلوده جناحبازي نكند.

ميشوددرموردجملهآخركميبحثكرد. مهران مديري چند سالي با تلويزيون قهر بود. درست همان موقع كه رضا عطاران هم عطاي كار در صداوسيما را به لقايش بخشيد. عطاران ميگفت سانسور ديگر نميگذارد سريالسازي روند ع//ادياش را طي كند. مديري هم گويا همين نظر را داشت. به همين خاطر كوچ كرد به شبكه نمايش خانگي.

قهوه تلخ را ساخت و پرفروش شد. قهوه تلخ را نيمهكاره رها كرد و از مردم عذرخواهي كرد. ويالي من را س//اخت و مخاطبش را از دست داد. بعد هم شوخي كردم و چند طنز نيمهتمام ديگر. خيليها معتقد بودند كار مهران مديري تمام شده است. خالقيت كارگردان كهنهكار تلويزيون جايي ميان سريال مرد هزار چهره ته كشيد و رفت پي كارش.

در آن زمان مديران صداوسيما مديري را ب//ا خواهش و التماس راضي كردند س//ريالي برايشان بس//ازد. در حاشيه ساخته شد و باز هم همان قصه تكراري. سانسور و سريالي ابتر. اما آيا فقط سانس//ور سريال تازه مديري را به شكستكشاند؟

گمان نميكنم. مديري در سريال جديدش ك//ه با تيم ت//ازهاي از نويس//ندگان آمادهاش ك//رده بود، نش//ان داد با مدي//ري دهه 70 و اواي//ل 80 فاصله زيادي دارد. در حاش//يه با تمام حاشيههايش تمام شد. اين بار اما زمان تجربهاي تازه بود. »دور همي« برنامه نيمهتمام مهراب قاسمخاني به مديري رسيد. قاسمخاني ممنوعالفعاليت بود و مديري آماده به .اينبار اما فضا كمي متفاوت بود. مديري ديگر بازيگر نبود.مجريبود.متكلموحدهايكهبايدبايستد و حرف بزند. به اصطالح استندآپ كمدي اجرا كند. بيماري واگيرداري كه امروز صداوسيما را اسير خودش كرده است.

مديري با كار تازه آش//نا نبود. بيش//تر از استندآپ كمدي، صحنهاي ساخته بود براي تحقي//ر ديگران. انتقادها زياد ش//د و مديري روشش را عوض كرد. آن موقع بود كه فهميد ميتواند انتقاد هم بكند. صداوسيما براي بازگو كردن نقدهاي گزنده بستر مناسبي است. اما به شرط آنكه نقدها تمام و كمال دولت را بزند ن//ه نهاد ديگري. وقتي اولينبار نام محمدباقر قاليباف در برنامه دورهمي مطرح شد عدهاي خرده گرفتند كه مديري ميخواهد برنامهاش را گره بزند به افراد سياسي. ادعايي كه رد شد. بار ديگر تيغ تند نقدهاي مديري شرايط اقتصادي را نشانه گرفت. باز هم دستاندركاران برنامه مدعي شدند وظيفه هنرمند نقد است و اين ربطي به جناحبنديهاي سياسي ندارد.

قب//ل از عيد مديري يك ق//دم پا را فراتر گذاشت. درست زماني كه تيم مذاكرهكننده هستهاي زير شديدترين انتقادات بود مديري با لحن بدي مذاكره و سازش را نهي كرد و از مقاومت سرس//ختانه سخن گفت. همانطور ك//ه انتظار ميرفت باز هم تكذيب. اما كار در اينجا پايان نيافت.

ب//از هم انتقاد و اين بار از رونق اقتصادي. باز هم زماني كه شعار منتقدان دولت حول و حوش همين واژه ميگردد.

آيا مديري قصدي در صحبتهايش ندارد؟ همزباني مخالف//ان دولت و مديري در زماني خ//اص اتفاقي اس//ت؟ برگردي//م به صحبت ابتداييمان. مهران مديري هميشه سعي دارد ازسياس//ت فاصله بگيرد و خ//ودش را آلوده جناحبازي نكند. اينب//ار ميتوانيم اين گزاره را ب//ا خيال راحت نقض كنيم. اگر حافظهتان ياري كند در ماجراي استعفاي دستهجمعي نمايندگانمجلسششم،مهرانمديريدرطنز پاورچين قسمتي را تمام و كمال به اين اتفاق اختصاص داد. تمسخر نمايندگان اصالحطلب و همزباني با جناح مخالف.

زماني كه صداوسيما خريدار باشد، مديري هميشه فروشنده است. او در برنامهاش حرف درس//تي زد. رونق اقتصادي جايش را در هنر هم باز كرده و حاال خريدار بس//ياري دارد. اما نياز نيست فرش صحنه را بفروشيد و به ماشين لباسشوييتان چوب حراج بزنيد. كالم خريدار بيشتري دارد. تريبون مديري راحت تر از آن است كه او طعم سانسور و مخالفت مميزهاي صداوسيما را بچش//د. تريبوني كه اين روزها مقدمهاي اس//ت براي فيلمي كه مديري در سينما كليد زده است. آن زمان كه نياز باشد مديري در شبكه خانگي است و آن زماني كه نياز باشد در صداوسيما. آن موقع كه بخواهد با رانت سيديهاي شوخي كردم را به شبكههاي تلويزيون ميفروشد و آن زمان كه بخواهد با ساخت قهوه تلخ ژست اپوزوسيون ميگيرد.

س//يديها را ميخرند، كالم را ميخرند، هنر را ميخرند و خب كسي هم بايد فروشنده باشد. بازار شام مهران مديري اين روزها شلوغ است.

آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اسكار جديدترين تغييرات ايجاد ش//ده در قوانين مرتبط با دوره آتي اين رويداد سينمايي را منتش//ر كرد. به گزارش سايت رس//مي آكادمي اسكار، براي نخستينبار راي دادن در شاخه »بهترين انيميشن بلند« جوايز سينمايي اسكار براي تمامي اعضاي آكادمي آزاد است و دعوتنامه پيوستن به كميته رايدادن در اين شاخه بر خالف قبل كه تنها براي عدهاي منتخب و آشنا به اين حوزه ارسال ميشد براي تمامي اعضاء ارسال خواهد شد. اعضاي آكادمي ميتوانند از طريق اكران عمومي انيميشنها يا ديگر نمايشها، از طريق سايت ويژه نمايش فيلمهاي آكادمي يا دريافت اسكرينر فيلمها به تماشاي آثار اقدام كنند تا واجد ش//رايط رايدادن در اين ش//اخه باشند. در شاخه »بهترين مستند بلند« نيز از اين پس مينيسريالها يا سريالهاي كوتاه واجد شرايط براي رقابت در اين شاخه نيستند. در صورتي كه اين قانون در جوايز اسكار امسال اعمال ميشد، فيلم »ا. جي: ساختآمريكا«برندهجايزهاسكاربهترينمستندبلند،واجدشرايط حضور در اين شاخه شناخته نميشد. در شاخه بهترين فيلم نيز، براي تصميمگيري درباره تعداد تهيهكنندگان واجد شرايط نامزد شدن براي يك فيلم، گروهي متشكل از حداكثر دو تهيهكننده واجد شرايط كه پيش از اين نيز سابقه همكاري داشتهاند به عنوان تهيهكننده واحد اثر در نظر گرفته ميشوند و در نهايت تصميم نهايي براي تشخيص واجد شرايط بودن هر يك از نامزدهاي يك فيلم بر عهده كميته اجرايي شاخه تهيهكنندگان آكادمي اسكار است. در شاخه بهترين موسيقي متن، در شرايطي كه موسيقي يك فيلم داراي سه يا تعداد بيشتري سازنده با مشاركت يكسان باشد، آهنگساران به عنوان يك گروه در نظر گرفته و در صورتي كه آن موسيقي برنده جايزه »بهترين موسيقي متن« شود تنها يك تنديس اسكار به آنها اعطا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.