معتمدي جايگزين شجريان در اپراي »خيام«

Jahan e-Sanat - - News -

كارگردان اپراي عروسكي »خيام« از حضور محمد معتمدي به عنوان خواننده اصلي اين اثر نمايشي-موس//يقايي خبر داد. بهروز غريبپور در گفتوگو با مهر با تاييد خبر حضور محمد معتمدي در اپراي »خيام« به عنوان خواننده اصلي بيان كرد: بندهطيپروژههايقبليباآقايمعتمديسابقههمكاريديرينه دارم و ت//ا حد زيادي با توانمنديهاي وي در عرصه اجراي اپرا آشنا هس//تم بنابراين با توجه به اين سابقه حضور و همكاري خوبي كه با او داشتم روي او به عنوان يكي از اعضاي ثابت گروه »آران« حساب ميكنم.

او ادامه داد: زماني كه مشغول نوشتن اپراي »خيام« بودم با محمد معتمدي درباره حضورش در اين پروژه صحبت كردم و پيشنهاد دادم كه او نقش خيام را اجرا كند اما معتمدي بر اين باور بود كه اين مساله ممكن است يك تكرار ناخوشايند باشد و اين سوال پيش آيد كه چرا دائما محمد معتمدي بايد در آثار ما حضور داشته باشد. در حالي كه من بر اين باور بودم خوانندههايي چون پاواروتي به اين دليل به شهرت جهاني رسيدند كه در كار خود به يك تكثر منطقي رسيده بودند و به همين جهت اغلب مخاطبان با آثار او آشنا شدند اما به هر صورت آقاي معتمدي با تمام اين استداللها پيشنهاد داد كه خواننده ديگري در اپراي »خيام« حضور داشته باشد.

غريبپ//ور بيان كرد: طبق توافقاتي كه با محمد معتمدي انجام داديم قرار بر اين شد همايون شجريان به عنوان نخستين و اصليترين گزينه ما براي اپراي »خيام« مطرح ش//ود. جالب اينجاست كه حضور همايون شجريان به پيشنهاد خود محمد معتمدي انجام شد و به عنوان نخستين گزينه حضور در اين نقش مطرح شد اما در جريان ساخت موسيقي معلوم شد مساله حضور مستمر يك خواننده در ضبط موسيقي اثر و بهتر درك كردن نقش مورد نظر، ماجراي بس//يار مهمي است كه محمد معتمدي در اپراهاي قبلي انصافا آن را رعايت ميكرد به همين جهت با در نظر گرفتن اين نكته كه او اپراهاي متعددي خوانده و مساله ضبط موسيقي و ايفاي نقش را بهتر درك ميكند، با احترام تمامي كه به همايون ش//جريان ميگذارم و ميدانم او يكي از بهترين خوانندگان ايران است، تصميم گرفتم به خان اول بازگردم و با محمد معتمدي كار كنم چراكه حضور در اپراي خيام فوقالعاده زمانبر است و آواگر نقش خيام بايد با هوشياري كامل در اثر حضور داش//ته باشد. غريب پور تاكيد كرد: حضور در اين اپرا نيازمند انضباط كاري است و تفاوت زيادي با حضور در يك آلبوم دارد.

كارگردان اپ//راي »خيام« در پايان گفت: محمد معتمدي همين روحيهاي را كه به آن اش//اره كردم داراس//ت و از همين االن هم نش//ان داده اهميت بسيار زيادي براي كار قائل است. بسيار خوشحالم كه محمد معتمدي حضور دوباره در اين كار را پذيرفت و اميدوارم ماندگارترين اثر را با هم اجرا كنيم. البته او طي زمان حضورش در پروژه اپراي »س//عدي« نشان داد كه روحيه حضور در نمايش را دارد. او با روحيه منضبط و هماهنگ و البته رفاقت بسيار خوبي كه با امير بهزاد آهنگساز اپراي »خيام« دارد، ميتواند در پيشبرد آنچه ما از اپراي خيام در ذهن خود داريم، كمك مؤثري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.