بوف كور

Jahan e-Sanat - - News -

صادق هدايت )زاده82 بهمن1821 تهران - درگذشته91 فروردين0331 پاريس( نويسنده، داس//تاننويس، مترجم و روشنفكر ايراني بود. او را همراه بزرگ علوي و صادق چوبك، پدران داستاننويسي نوين ايراني ميدانند. عمدهترين ويژگي ساختاري و محتوايي نوشتههاي هدايت را ميتوان چنين برشمرد: درونمايه اغلب داس//تانهاي هدايت، مرگانديش//ي، انتقاد از جامعه تحت استبداد و نفي خرافهپرستي است. تصويرها و توصيفات و شخصيتها و چهرههاي داستانهاي او اغلب رنگ ملي دارند. نثر هدايت ساده و بيپيرايه و عاري از دشوارنويسيست. او از زبان و فرهنگ مردم به خوبي و در حد اعجاز بهره ميگيرد و همين مايه غناي داستانهايش ميشود. توصيفات هدايت رئاليستي، دقيق و واقعبينانه است. او به جنبههاي رواني و دروني چهرهها و اشخاص داستاني خود ميانديشيد، ضمن آنكه از وصف ظاهر آنها نيز درنميماند. برخي از داستانهاي هدايت، انعكاس مسايل روحي و رواني خود نويسنده است. طنز قوي و موثر و انتقادي هدايت در سرتاسر آثار داستاني و تحقيقي وي سايه افكنده است. وجود اين خصيصه، در رفتارهاي اجتماعي او هم گزارش شدهاست. بهعنوان نمونه، درباره شيرينكاري صادق هدايت در جشن عروسي جالل آلاحمد با سيمين دانشور در سال 1329 خورشيدي، نقل شده است كه هدايت جعبه بزرگ كادو پيچي شدهاي را بهعنوان هديه به عروس خانم ميدهد و وقتي كه آن جعبه را باز ميكنند، ميبينند كه يك جعبه ديگر در آن است. جعبه دوم را كه باز ميكنند، باز ميبينند كه يك جعبه ديگر در آن است و اين قضيه چندين بار تكرار ميشود تا اينكه باالخره به جعبه كوچكي ميرسند كه داخل آن، يك قاشق مرباخوري گذاشته شده بود!

هدايت در نويسندگان پس از خود تأثير ژرفي بر جاي گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.