بازديد 13 ميليون نفر از خوزستان در نوروز 96

Jahan e-Sanat - - News -

رييس ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري استان خوزستان از بازديد 13 ميليون و 954 هزار و 480 نفر از مناطق گردشگريايناستانخبرداد.خسرونشاندرگفتوگوباايلنادراين خصوصگفت:ادارهكلميراثفرهنگيخوزستانامسالبرنامههاي متنوعي را در سراسر استان به شكلي متفاوت برگزار كرد كه از آن جملهميتوانبهجشننوروزگاهاشارهكردكهدر31 شهرستان ش//وش، هفتگل، شوشتر، ماهشهر، دزفول، ايزه، آبادان، شوشتر، اهواز، شادگان، مسجدسليمان، باغ ملك و خرمشهر برگزار شد. خسرونشاناضافهكرد:نوروزگاههايخوزستانبرنامههايمتنوعي را در خ//ود جاي داد كه از آن جمله برنامههاي آييني، بازيهاي محلي، موسيقي محلي و آداب و رسوم هر شهر و اقوام مختلف در اين استان بود كه با استقبال بسيار خوبي مواجه شد. او عنوان كرد: امسال توجه ويژهاي هم به موضوع گردشگري آبي در استان وجود داشت و بعد از چند دهه كشتي تفريحي در رودخانه كارون راهاندازي شد. همچنين جشنوارهاي از كشتيها، لنجها و قايقها در ماهشهر به راه افتاد. رييس كل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگريخوزستاندرادامهافزود:همچنينكاروانيازكشتيها، لنجها و قايقها در ماهشهر به راه افتاد و حركت كشتي تفريحي در اروندرود و قايقراني در محوطه ميراث جهاني شوشتر از ديگر برنامهها در اين زمينه بود.نشان بيان كرد: برپايي73 نمايشگاه و 265 غرفه صنايعدستي از ديگر برنامههاي نوروز امسال بود.او در پايانگفت:ازتاريخ52 اسفند59 تا51 فروردين69 ،31 ميليون 954و هزارو084 نفرازجاذبههايگردشگرياستانخوزستان بازديدكردندكهازاينتعدادششميليونو861 هزارو483 نفر حداقل يك شب در اين استان اقامت داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.