خماري صداوسيما!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- چرا صداوس//يما از پخش زنده س//خنان رييسجمهور خودداري كرد؟ -1 چون رييسجمهور بوده. آدم مهمي كه نبوده! -2 معم//وال كار هميشگيش//ان همين اس//ت. اگر پخش ميكردند بايد تعجب ميكرديم! -3 چون روحاني رييسجمهور محبوب صداوسيما نيست! -4 چون روحاني تنها نامزد رياستجمهوري امسال است كه مردم هم قبولش دارند، هم به او راي ميدهند، هم اينكه مورد تاييد صداوسيما نيست!

نتيجه اخالقي: اتفاقا پخش نكردن سخنان روحاني به نفع ايش//ان اس//ت به دو دليل! اول اينكه مثل هميشه مردم را سر لج ميآورند كه به كس//ي راي بدهند كه صداوس//يما دوست ن//دارد. دومياش را هم نميگويم روبات عمومي صداوس//يما در خم//ارياش بماند! چه معني دارد ما هي همه اس//رار را در ستونمان بازگو كنيم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.