در نشست خبري هيات تحقيق در مورد فاجعه پالسكو عنوان شد؛ فرماندهی بحران استاندارد نبود

نتيجهگيری هيات تحقيق در گزارش های پيشين »جهان صنعت« مطرح شده بود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمه بیكپ/ور- دو روز پس از آنکه سرپرست هیات ویژه تحقیق در مورد حادثه س//اختمان پالسکو گزارش بررسي ابهامات این فاجعه را اعالم کرد، نشست خبري وعده داده شده از س//وي محمدتقی احمدي، رییس این هیات با خبرنگاران برگزار شد اما در کمال تعجب، در حالي که مشخص نیس//ت روابط عمومي این نشست خبري چه کسي بوده و نحوه گزینش و اطالعرس//اني به رسانهها چطور بوده است، بخشي از روزنامهها به عنوان اصليترین رسانههایي که از ابتدا الیه به الیه این فاجعه را بررسي کردند، به این نشست خبري دعوت نشدند. »جهان صنعت« از ابتداي این فاجعه در روز 30 دي تا روز شنبه 19 فروردین، چندین گ//زارش در مورد علل وقوع فاجعه، ابهامات آن، کمبود تجهیزاتآتشنشاني،خروجدیرهنگام آتشنشانان از ساختمان و مقصران امر به زع//م خانوادهها و فرماندهان عملیات، منتشر کرد. از سویي دیگر الزم به ذکر است بسیاري از اظهارات اعالمشده از سوي محمدتقي احمدي و باقي اعضاي هیات ویژه رسیدگي به ابهامات پالسکو در 19 فروردین، دو ماه قب//ل در گزارشهاي »جهان صنعت« نیز منتش//ر و به آن اذعان ش//ده بود. از جمله خروج دیرهنگام نیروهاي آتشنشاني از ساختمان که روز گذشته ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.