نشستهام در انتظار اين غبار بیسوار دل خراب من دگر خرابتر نمیشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

درگذشت دوست دیرین و همکار مهربانم پروفسور غالمرضا جهانشاهلو مرا نیز مانند جامعه علميکشورمتاثرنمود. او کسي بود که در سرتاسر زندگي پربرکتش براي خودش چیزي نخواست و چون شمع سوخت تا راه پرفروز پیشرفت علمي مملکت را فروزانتر نماید. آشنایي من با این انسان واال برميگردد به اواخر دهه هفتاد که براي راهاندازي مرکز تحقیقات و برنامهریزي بانک ملت همکاريمان آغاز و به تدریج تبدیل به یک دوستي عمیق و ماندگار شد. کانون علمي صمیمانه و بيتکلف آن روزها که به همت دوست گرانقدرم جناب آقاي دکتر عزیزاهلل معماریانيبهوجودآمدوباپیوستنزندهیادپروفسورغالمرضاجهانشاهلووتعداديازدانشجویانش گرمتر شد، بيتردید منشا تغییرات بزرگي در سیستم اقتصادي کشور و همچنین تولیدات علمي بيشمار در زمینه تحلیل پوششي دادهها گردید. پروفسورجهانشاهلودرهدایتایننهضتعلمينقشبيبدیلخودرابهعنوانهدایتگريمهربان و دلسوز به همراه تسلط علمي خیرهکننده، به خوبي ایفا کرد. زندگي پربرکت و موفق این یار سفرکرده الگوي قابل پیروي براي همه ماست، انسان وارستهاي که خود و زندگياش را وقف دانشجویان و پیشرفت علمي کشور کرد. این واضح است که ایشان از نظر علمي سرآمد و بيبدیل بود پدر علم تحلیل پوششي در کشور نميتوانستازنظرعلميممتازنباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.