دريغ كز شبی چنين سپيده سر نمیزند كه خنجر غمت ازين خرابتر نمیزند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

همچنینتردیدينیستکهایشانچهرهشناختهشدهبینالملليودانشمندبرتردنیادراینرشته بودوبرايکشوردرصحنههايبینالملليافتخارآفرینبود،عالوهبراینهانقشاثرگذارشدرپیشبرد امور اجرایي دانشگاه خوارزمي و موسسه ریاضیات مرحوم مصاحب و قبول مسوولیتهاي اجرایي خارج از دانشگاه مانند معاونت شهرداري تهران و معاونت سازمان هواپیمایي کشوري و مدیریت ماندگارش در جاي خود شایسته تقدیر و تحسین است. اما آنچه یادش را در دلها جاودانه ميسازد، منش انساني، اخالق حرفهاي و وجدان کاري این بزرگمرد است، این ویژگيها در وجود ایشان آنچنان با اکسیر عشق به مردم و مملکت درآمیخته بود که از او یک شخصیت ممتاز و غیرقابل جایگزین ساخت. درگذشت این دانشمند گرانسنگ ضایعه بزرگي براي جامعه علمي و ذخیره روبه زوال تعلیم و تربیتاست. اینجانب به خانواده معزز مرحوم پروفسور جهانشاهلو به ویژه همسر محترم و یکایک فرزندانش به ویژه آقاي دکتر حسین جهانشاهلو، همچنین دانشجویان، همکاران و دوستدارانش صمیمانه تسلیتعرضميکنم.واطمیناندارمخیلعظیمجمعیتهمانندمراسمتشییعوتدفینمراتب قدرشناسي خود را نسبت به این استاد بزرگ ادا خواهند نمود. روحش شاد. عليدیواندري رئیسپژوهشکدهپوليوبانکيبانكمركزي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.