ورشكستگي در كمين بانكهايي كه سود باال ميدهند

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي گفت: بانكها و موسساتي كه سود باالتري نسبت به ساير بانكها ميدهند در حال ورشكستگي هستند و سود بيشتر ميدهند تا زمان بخرند.

ولياهلل سيف با تاكيد بر اينكه مردم فريب نرخهاي باالي سود برخي بانكها و موسسات اعتباري را نخورند، اظهار داشت: بانكها و موسساتي كه سود باالتري ميدهند، نهادهاي در حال ورشكستگي هستند كه سود بيشتر ميدهند تا زمان بخرند. وي افزود: سود باال، ريسك و هزينه خطري است كه سپردهگذار پذيرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.