ترامپ گزينه جديدش براي سمت وزير ارتش را اعالم کرد

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP رييسجمهور آمريکا گزينه خود براي وزارت ارتش آمريکا را که عاليترين سمت غيرنظامي در ارتش محسوب ميشود، اعالم کرد.

وزير دفاع آمريکا در بيانيهاي از نامزدي مارک گرين، سناتوري از اياالت تنسي براي عاليترين مقام غيرنظامي در ارتش اس//تقبال کرد. وي گفت: مارک، رهبري غيرنظامي قدرتمندي را فراهم خواهد کرد، آمادگي ارتش را ارتقا خواهد داد و از اعضاي ارتش، غيرنظاميان و خانوادههايشان حمايت خواهد کرد.

اگر سنا نامزدي مارک گرين را تاييد کند، وي جايگزين اريک فنينگ خواهد شد که نخستين وزير همجنسگرا در بين نيروهاي مسلح آمريکا بود. نامزدي گرين انتقادهاي بسياري را به همراه داشت، با اين حال برخي مخالفان بر اقداماتش به عنوان يک قانونگذار دولتي که مخالف با حقوق همجنسگرايان است، اشاره کردند.

بر اساس گزارش انديشکده پالم سنتر، گرين از اليحهاي که براي جامعه همجنسگرايان تبعيض قائل ميشود حمايت کرده است. اين دومين گزينه رييسجمهور آمريکا براي سمت وزير ارتش است چرا که ابتدا وينسنت ويوال براي اين سمت انتخاب شده بود اما به خاطر نگرانيها نسبت به توانايياش براي جدا شدن از تجارت گستردهاش از اين سمت کنارهگيري کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.