دفاع مرکل از تشديد روند اخراج پناهجويان افغان

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC صدراعظم آلمان جمعه گذشته طي نشستي در برلين از موضع آلمان در تشديد روند اخراج آن دسته از پناهجويان افغان که درخواست پناهندگيشان رد شده، دفاع کرد.

مرکل در جمع عدهاي از داوطلبان کمک به پناهندگان در برلين گفت: همه کشورهاي اتحاديه اروپا پناهجويان افغان را که درخواست پناهندگيشان رد شده، دوباره به افغانستان ميفرستند. آمارهاي دولت آلمان نشان ميدهد که در سال6102، پس از شهروندان سوريه، بيشترين پناهجوياني که در آلمان درخواست پناهندگي دادند، شهروندان افغانستان هستند.

با شدت گرفتن موج پناهجويان در سال ،2015 دولت آلمان اعالم کرده بود که پناهندگان افغان که در آلمان پذيرفته نشدهاند، دوباره به افغانستان بازگردانده خواهند شد. دولتهاي آلمان و افغانستان در اکتبر سال گذشته توافقنامهاي را براي برگرداندن پناهجويان رد شده امضا کردند. از آن زمان، آلمان ماهي يک هواپيما به کابل ميفرستد که مسافران آن اکثرا مردان مجرد هستند.

همچنين صدراعظم آلمان به نقل از دولت افغانستان گفت: همه کساني که در آلمان درخواست پناهندگي دادند افغانهايي نيستند که در معرض بيشترين تهديدها قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.