رشد38 درصديضريباشغالقطارها

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«-ميرحسنموسويدرگفتوگوباپايگاهخبريوزارت راهوشهرسازي با اشاره به عملكرد بخش ريلي در طرح نوروزي امسال حد فاصل52 اسفند59 تا51 فروردين69 اظهارداشت:دراينمدتيكميليون 762و هزارمسافرجابهجاشدهاندكهنسبتمدتمشابهسالگذشتهيك درصد افزايش داشته است.

وي افزود: همچنين ضريب اشغال قطارها در طرح نوروزي امسال 83/5هب درصد رسيد كه در مقايسه با ضريب اشغال5/67 درصدي در مدت مشابه قبل9 درصدافزايشداشتهاست.

معاونمسافريراهآهنبابياناينكهدرنوروزامسال0524 رامقطارتردد داشتهاند«،گفت:باتوجهبهخروجناوگانباالي54 سالازشبكهريلي،شاهد كاهش8/0 درصديدراينزمينههستيم.

موسوي خاطرنشان كرد: در طرح نوروزي امسال تاخير از مبدا قطارها 13/5 ثانيه بوده است كه نسبت به ميانگين 36 ثانيهاي در سال گذشته كاهشچش//مگيريداش//تهكهبالغبر26 درصدكاهشاس//توركورد محسوبميشود.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش ايستگاهي خاطرنشان كرد: براي طرح نوروزي امسال، دو سالن مسافري جديد در ايستگاههاي راهآهن زنجان و س//منان به بهرهبرداري رسيد و 9 واحد نمازخانه و سرويسهاي بهداشتيدرطولمسيرهااحداثوبالغبر05 نمازخانهوسرويسبهداشتي نيزبازسازيوبهسازيشد.همچنينسكوهايمسافريبهطوركلبرايرفاه حالمسافرانتجهيزوبازسازيوتماميايستگاههايمسافريومحوطههاي آنها بهسازي و بازسازي شدند. به عالوه سيستمهاي روشنايي04 ايستگاه مناسبسازيشد.

معاونمسافريراهآهندرادامهبيانداشت:برخيازسكوهايايستگاههاي تهران، يزد، خراسان و شاهرود به پله برقي و آسانسور مجهز شدند.

موسوي با اشاره به ميزان استقبال مردم از سامانه 5149 در سفرهاي نوروزيامسالگفت:درطرحنوروزيامسال04 هزارو202 تماسباسامانه صداي مسافر راهآهن انجام شد كه در مقايسه با 35 هزار و 961 تماس در سال گذشته 11 درصد افزايش داشته است كه از تعداد تماسهاي امسال تنها8/0 درصدمربوطبهشكاياتوالباقيبرايكسباطالعاتوراهنمايي براي زمان ورود و تردد قطارها بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.