گيالندرسالگذشتهبيشاز6 ميلياردمترمكعبگازمصرفكرد

Jahan e-Sanat - - News -

شركت گاز گيالن در سال گذشته بالغ بر شش ميليارد مترمكعب گاز را بهصورت ايمنوپايدارمشتركيندادهاست.جمشيدظهيريمديرعاملشركتگازگيالنگفت: اين ميزان گاز در حوزههاي خانگي، تجاري، نيروگاهي، صنعتي و حملونقل به مصرف رسيدهاستكهدرمقايسهباسالقبلترباوجودمحدوديتهايمختلفپنجدرصدافزايش داشته است. مديرعامل گاز گيالن گفت: ميزان مصرف گاز در بخش خانگي در سال 95 در مقايسه با سال 94 تنها 14 درصد افزايش يافته و به دو ميليارد و 250 ميليون مترمكعب رسيده و اين در حالي است كه اگر متوسط كاهش يك درجهاي دما )كه در زمستان اين كاهش به دو درجه هم رسيد( و افزايش08 هزار مشترك خانگي در سال59 را نسبت به سال49 لحاظ كنيم، مصرف گاز در اين بخش بايد حدود03 درصد افزايش مييافت كه با مديريت مصرف و رعايت صرفهجويي توسط مشتركين فهيم گيالني شاهد روند منطقي در مصرف گاز بهويژه در بخش خانگي بودهايم لذا اين موضوع بيانگر اثربخشي اقدامات فرهنگي و تبليغي صورت گرفتهدرجهتفرهنگسازيمديريتمصرفبهينهورعايتصرفهجوييتوسطمردمومشتركينعزيزوفهيمگيالنياست.ظهيري افزود: باوجود عدم محدوديت مصرف در بخش خانگي، مشتركين عزيز آگاهانه نسبت به مصرف بهينه از اين نعمت الهي اقدام كردهاند كه اين كار هم به نفع اقتصاد خانوارهاي گيالني بوده و هم در جلوگيري از اتالف اين انرژي ارزشمند نقش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.