برگزارينمايشگاهدستاوردهايخيرينمدرسهسازگيالن

Jahan e-Sanat - - News -

مدير كل نوسازي مدارس گيالن از برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي خيرين مدرسه ساز استان با هدف توسعه عدالت آموزشي در اواخر ماه جاري خبر داد. مقدم مديركل نوسازي مدارس گيالن درگفتوگو با روابط عمومي با اعالم اين خبر افزود: نمايشگاه دستاوردهاي خيرين مدرسهساز گيالن در حاشيه برگزاري نوزدهمين جشنواره خيرين مدرسهساز استان برگزار خواهد شد. وي با بيان اينكه بايد از تمام ظرفيتهاي موجود در جهت بهتر برگزاري اين رويداد مهم، استفاده كرد، افزود: اين نمايشگاه با هدف توسعه عدالتآموزشيدرچهاربخششامل؛تصاويرخيرينعزيز،پروژههايتحويلي،طرحهاي جديد و معماري نوين اداره كل نوسازي مدارس استان در زمينه احداث مدارس خيري و مشكالت فضاهاي آموزشي مناطق مختلف و محروماستانخواهدبود.گفتنياستنوزدهمينجشنوارهخيرينمدرسهسازگيالنباحضورخيرينمدرسهسازومسووالنكشوري واستانيدر13 فروردينماهسالجاريدررشتبرگزارميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.