تقديرازامورايثارگرانشركتملي حفاري ايران

Jahan e-Sanat - - News -

از سوي رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور، امور ايثارگران ش//ركت ملي حفاري ايران به همراه تعدادي از امور ايثارگران ساير دستگاههاي اجرايي كشور مورد تقدير قرار گرفت.

در اين ارتباط رييس امور ايثارگران ش//ركت به مناس//ب »روز بزرگداش//ت ش//هدا« از معاون رييسجمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران لوح سپاس دريافت كرد.

در متن لوح اعطايي حجتاالسالم والمسلمين سيد محمدعلي ش//هيدي كه به ابراهيم بيت مش//عل تعلق گرفت، آمده است: ياد و خاطره حماس//هآفريني، از خود گذشتگي و ايثار شهدا و ايثارگران معزز هميش//ه در اذهان ملت غيور و شهيدپرور ايران اسالمي باقي و ج//اري خواه//د ماند و به يقين تمامي مس//ووالن و آحاد جامعه، ع//زت، امنيت و آرامش امروز خود را مديون جهاد و رش//ادتهاي اين عزيزان هستند.

ريي//س بنياد ش//هيد و امور ايثارگران در مت//ن اين لوح افزوده اس//ت: هر تالش و حركتي در راستاي زنده نگهداشتن نام و ياد آن اسوههاي هميشه ماندگار و خدمترساني به خانوادههاي معزز شهدا و ايثارگران معظم در خور تقدير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.