ریشههاي ناکارآمدي شوراهاي اسالمي شهرها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com

غالمرضاكيامهر نزدي//ك ب//ودن انتخاب//ات ش//وراهاي اسالمي شهرها فرصت مناس//بي را ب//راي بازخواني عملكرد اين شوراها از بدو تاسيس تا به امروز فراهم ساخته اس//ت. از شوراي شهر تهران كه در چهار سال گذشتهيكسرهبهميدانجنگطرفداراندوآتشه شهردار و منتقدان عملكرد مسالهدار او تبديل شده بود، بگذريم. كارنامه اين شوراها در ساير شهرهاخصوصاشهرهايكوچكوبهويژهشمال كشور كه بيشتر در منظر ديد و داوري مردم قرار دارند و همه س//اله پذيراي ميليونها مسافر از سراسركشورهستندنيزچنداندرخشانوقابل دفاع نبوده است. به كالم ديگر كساني كه مانند نويسنده در تعطيالت نوروز امسال چند روزي را در شمال كشور خصوصا شهرهاي كوچك واقع در مسير جاده كناره استان مازندران گذراندهاند، ضع//ف مديريت ش//هري را كه حاصل ضعف عملكرد نظارتي شوراهاي شهر اين شهرهاست به وضوح مشاهده كردهاند اما متاسفانه به دليل روحيهتهرانزدگيحاكمبرروزنامههاونشرياتي كهمحلانتشارآنهاالزاماتهراناست،بيشترتوجه مطبوعات ما بعد از مسايل سياسي و اقتصادي متوجه موضوعاتي است كه به حوزه مديريت ش//هري پايتخت مربوط ميشود و به همين سببانبوهنابسامانيهايمرتبطباضعفشديد مديريتدرسايرشهرهاوهمانطوركهگفتهشد درشمالكشوركمترجاييبرايطرحوانعكاس در صفحات روزنامهها ندارد. كمبود شديد تعداد كيوسكهايروزنامهفروشيدرشهرهايكوچك وبزرگشمالكشورهميكيديگرازنشانههاي بيتوجه//ي مطبوعات ما ب//ه ضعف عملكرد شوراهاي شهرها و شهرداريهاي آنهاست كه موجبات سرخوردگي شديد شهروندان ساكن در اين شهرها را نسبت به عدم اطالع از عملكرد شوراهاي اسالمي شهرها فراهم ساخته است. نويسنده نمونههاي بسياري از ضعف عملكرد ش//وراها را در چن//د روزي ك//ه در تعطيالت نوروزي امسال به شهرهاي واقع در حدفاصل چالوس تا تنكابن سفر كرده بود در تمامي اين شهرها خصوصا در شهر نشتارود و عباسآباد و سلمانش//هر )متل قو( به وضوح مشاهده كرد كه اگر ضربالمثل مش//ت، نمونه خروار است را معيار قرار دهيم، ميتوانيم بگوييم اين ضعف مديريت و بيعملي ش//وراهاي شهر در ساير شهرهاي ساحلي استان مازندران نيز به چشم ميخورد. سرخوردگي ش//هروندان شهرهاي شمالي نسبت به تاثيرگذاري شوراهاي شهر در اصالح مديريتهاي شهري به حدي است كه وقتينويسندهدرگفتوگوهاييبهشيوهتصادفي باتنيچندازشهروندانبومياينشهرهابهآنها گفت كه ميتواند درددلها و انتقادهايشان را از عملكرد شوراهاي شهر و شهرداريهايشان در روزنامهها منعكس كن//د، اغلب آنها پوزخندي ميزدند، ش//انهاي باال ميانداختند و ميگفتند نه مردم در اينجا روزنامه ميخوانند و نه اعضاي شوراهاي شهرها و شهرداران كمترين توجهي به مطالب روزنامهها و انتقادهاي ما نشان نميدهند چون در ش//هرهاي ما اعضاي شوراهاي شهر با شهرداران يا نسبت قوم و خويشي دارند يا با هم رفيقگرمابهوگلستانهستندوشباهتبهچاقو دارند كه هيچوقت دسته خودش را نميبرد مگر آنكه شهرداران ما را از شهرهاي ديگري انتخاب كنند تا درباره كارهايشان به شوراي شهر حساب پس بدهند. نشانههاي ضعف مديريت شهري و بيخاصيتي وجود شوراهاي شهر در شهرهاي واقعدرمسيرجادهكنارهازجملهدرشهرنشتارود به قدري زياد است كه ذكر تمام آنها از حوصله اين يادداشت بيرون است. مثال در تمام طول اين جاده بس//يار پرتردد كه چشم و چراغ شهرهاي ساحلي مازندران و محل تمركز كسبوكارهاي بزرگ و كوچك محس//وب ميش//ود، يك پل عابرپياده براي عبور بيخطر مردم نصب نشده يا هيچ س//رعتگيري كه تنظيمكننده سرعت حركت خودروها باشد در سطح اين جاده وجود ندارد. شوراهاي شهر و شهرداران اين شهرها در ايام نوروز براي حفظ ظاهر هم كه شده به خود زحمتندادهاندتادربرابرچشمانميليونهامسافر نوروزي به اصطالح دستي به سر و روي شهرهاي خودبكشند.درتماماينجادهطوالنييكپيادهرو سالم و قابل عبور براي عابران پياده كه به وسيله خودروهاي س//بك و سنگين اشغال نشده يا به محل انباشت انواع ضايعات و مصالح ساختماني تبديل نشده باش//د، وجود ندارد و عابران پياده ناچارند با به خطر انداختن جان خود از حاشيه سوارهرو عبور كنند. نيمهكاره رها شدن عمليات ساختمانييكپلبتنيكوچككهنشتارودرابه روستاهاي مناطق جنگلي و كوهستاني اين شهر وصلميكندآنهمبعدازگذشتسهسال،نمونه ديگريازضعفعملكردشوراهايشهرهاومديران شهرياينشهرهاست.باوجوداينهمهمشكالت و نابسامانيها به گفته اهالي شهرداري نشتارود و احتماال ساير شهرهاي مجاور به بهانه امكانپذير ساختندسترسيمردمبهدريابهساكنانخانهها، باغها و ويالهاي مشرف به دريا حتي آنهايي كه در مجاورت معابر و كوچهها قرار دارند فشار آورده كه بايد در پاركينگهاي خود را شبانهروز باز بگذارند ودرغيراينصورتدرپاركينگهاتوسطماموران شهرداريازجاكندهميشودكهبنابهگفتهاهالي، اين تهديدها در چند مورد عملي شده است. به عبارت ديگر براي شهرداري اين شهر موضوعي به نام حريم خصوصي ملك قانوني افراد محلي از اعراب ندارد. به احتمال قريب به يقين شهرداران ش//هرهاي مورد بحث در عملكرد خود از تهران الگوبرداري ميكنند. آنها وقتي ميبينند شهردار تهران ب//راي اخطارها و تذك//رات و انتقادهاي اعضاي ش//وراي شهر تهران به اصطالح تره هم خرد نميكند و كار خ//ودش را انجام ميدهد، مشابه همين روش را در برابر اعضاي شوراهاي شهرهايخودشانبهكارميگيرندهرچندبهگفته آن چند شهروند بومي ساكن اين شهرها، وجود روابطدوستيوقوموخويشيمياناعضايشوراي شهروشهرداراجازهنميدهدبرسرمسايلمربوط بهمديريتشهرياختالفوكدورتيبروزكندكه نتيجهوجودچنينرابطهايهمانچيزيميشود كهپيشترشرحآندرخصوصانبوهنابسامانيهادر شهرهايساحليمازندرانبرشمردهشد.بخشياز اين مشكالت به نواقص موجود در قانون تاسيس شوراهاي اسالمي شهرها بازميگردد كه وظيفه اصالح آن برعهده وزارت كش//ور اس//ت. وجود همين نواقص و كمبودهاي قانوني است كه اجازه نداده بعد از گذشت نزديك به دو دهه شوراهاي اسالمي شهرها بتوانند به نيابت از سوي موكالن خود يعني شهروندان نظارتي جدي و قابل اجرا بر عملكردمديرانشهريداشتهباشندوتازمانيكه اين نواقص قانوني برطرف نشود نميتوانيم انتظار چنداني از شوراهاي شهرها در رفع نابسامانيهاي شهرهايمانداشتهباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.