جمهوري اسالمي با اینگونه كارهاي غلط، از ميدان بهدر نميرود

مقام رهبری در ديدار فرماندهان ارشد نیروهاي مسلح با اشاره به حمله آمريكا به سوريه:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - رهبری

حضرت آيتاهلل خامنهاي تصريح كردند: دشمن تالش ميكند با اس//تفاده از تاكتيكهاي جنگ رواني در مسووالن ضعف و تزلزل ايجاد و احساس »نميشود و نميتوانيم« را در آنها القا كند.

به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آي//تاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار نوروزي فرماندهان ارشد نيروهاي مس//لح با اش//اره به برنامه دشمن براي تضعيف روحيه مردم، مسووالن و نيروهاي مسلح والقايروحيه»نميشودونميتوانيم«،خاطرنشان كردند: نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران بايد با توكل بر خدا و اعتماد بهنفس، روزبهروز تواناييها و ظرفيتهاي خود را افزايش دهند و با ابتكار و همت بلند، كمبودها و خالها را جبران كنند.

فرمانده كل قوا با تاكيد بر لزوم ارتقاي روزافزون توانعملياتيوسازمانينيروهايمسلح،خاطرنشان كردند: كمبودهاي مالي نبايد مانعي براي پيشرفت باش//د و همانگونه ك//ه در دوران دفاع مقدس با وجود كمبودهاي ف//راوان، يك جنگ طوالني با پيروزي قاطع و بدون جابهجا شدن حتي يك متر از مرز كش//ور به پايان رسيد، امروز نيز ميتوان با ابتكار و همت بلند، كمبودها را برطرف كرد. ايشان پيشرفتهاي نظامي كنوني كشورمان را غيرقابل مقايسه با دوران جنگ دانستند و گفتند: با توكل به خدا، اعتماد به نفس و انضباط و پيگيري مديريتي، امروز نيز ميتوانيم موانع را برطرف كنيم. حضرت آيتاهلل خامنهاي »تقويت روحيه نيروهاي مسلح« را وظيفه ديگر فرماندهان ارشد خواندند و با اشاره به برنامه دشمن براي »تضعيف روحيه مسووالن، مردم و نيروهاي مس//لح« افزودند: دشمن تالش ميكند با استفاده از تاكتيكهاي جنگ رواني در مسووالن ضعف و تزلزل ايجاد و احساس »نميشود و نميتوانيم« را در آنها القا كند. »ارتقاي تحقيقات« و »تكريم بازنشس//تگان نيروهاي مسلح« نكات ديگري بود كه فرمانده كل قوا بر آن تاكيد كردند و افزودند: بازنشستگان، ذخاير ارزشمند نيروهاي مسلح هستند و بايد براي مسايل مادي و معيشتي و بهويژه تكريم و احترام به آنان، فكر و تدبير شود.

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به حمله آمريكا به س//وريه و برخي تحليلها با هدف امكانپذير نشان دادن اين اقدام در نقاط ديگر دنيا افزودند: جنايت، تجاوز، تخطي و تعدي كامال از آمريكاييها برميآي//د و در نقاط ديگ//ر دنيا نيز اين كارها را كردهاند اما مساله اين است كه آنها جرات انجام چنين كاري را در كجا خواهند داش//ت؟ ايشان تاكيد كردند: جمهوري اسالمي نشان داده است كه با اينگونه حرفهاي بيربط و كارهاي غلط از ميدان بهدر نميرود و مردم و مس//ووالني كه به انقالب اعتقاد دارند با توكل بر خدا، در مقابل تهديدها و تش//رها عقب نمينشينند زيرا اگر بنا بر عقبنشيني بود، امروز كشور دچار درماندگي و ورشكستگي روحي و تمدني شده بود. حضرت آيتاهلل خامن//هاي در ارزيابي اقدام اخير آمريكا در تهاج//م نظامي به س//وريه افزودند: كاري كه آمريكاييها كردند، اش//تباه و خطايي راهبردي اس//ت و آنه//ا در حال تكرار خطاي گذش//تگان خود هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.