یادش به خیر!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه سردبیر massoudmehr@yahoo.fr

مسعود سليمي- راستي از سرنوشت »كف//ش ملي«، »آزمايش« و »ارج« خبري داريد؟ به نظر ميرس//د مجلس ختمشان برچيده شده باشد. اگر اينطور نيست، يك نفر از جمع آگاهان و دلس//وزان به صنعت و اقتصاد كش//ور بيايد و با سند و مدرك به م//ردم بگويد كه روزگار برندهاي متصل به تاريخ نوين صنعت كشور در سالهاي آغازين و مياني 1300 خورشيدي چگونهميگذرد.

يادمان نرفته كه سال گذشته، زماني كه صحبت از ويراني و در يك كالم نابوديآزمايشوارجدرميانبود،دستاندركارانصنعتكشورازسياهنمايي، جريانسازي و در يك كالم كذب مطلق خبر، داد سخن ميدادند و كلي وعده كه آزمايش و ارج نهتنها از بين نميروند بلكه كلي هم مشتري خارجي دارند و به زودي شاهد شكوفايي آنها خواهيم بود.ما كه بخيل نيستيم، خدا كند اينچنين باش//د اما چرا تاكنون خبري و اثري از شكوفايي به چشم نميخورد! اينك و پس از شكوفايي خيالي آزمايش و ارج، خبر از شكوفايي معكوس يكي ديگر از برندهاي ممتاز و تاريخي صنعت بهداشتي و شوينده كشور با عمري به درازاي يك قرن يعني »داروگر« ميرسد و درست مانند مورد مشابه آزمايش و ارج، باز همان حرفهاي هميشگي، همان ادعاهاي مردمفريبانه و همان اهداف پشت پرده!به هر حال قرار است تاريخ تكرار شود، قرار است از برندهاي دوران نوين صنعت و اقتصاد ايران، فقط نام و خاطرهاي بيش باقي نماند.داروگر، نامي است كه در حافظه تاريخي چند نسل از ايرانيان مانده و ميماند؛ برندي كه در اوج شكوفايي در سالهاي04 و05 خورشيدي،بامحصوالتبرجستهومطمئنودرقدوقوارهجهاني، همراه و همدل س//المت و شادابي خانوادهها بود و در عين حال بهعنوان نمادي از پيشرفت صنعتي كشور هم ارزش و افتخار ميآفريد.همانگونه ك//ه در ارتباط با »آزمايش« و »ارج« ردپاي دندانهاي تيز براي به نيش كشيدن زمينهاي مرغوب و به قول معامالت ملكيها چند نبش آنها ديده ميشد، اينك نيز بايد منتظر تكرار سرنوشت براي داروگر بود.صنايع موفق پيش از انقالب درست مانند پالسكو كه در زمان و نوع خود، پرشي در روند نوسازي صنعت و اقتصاد كشور به حساب ميآمدند بدون اينكه خواسته باشيم حرف و بحثي راجع به صاحبانش در اين نوشته به ميان آوريم به طور قطع بخشي از ثروت ايران و مردم اين سرزمين بودند كه حفظ و توسعه آنها از اهم وظايف دولتهاي پس از انقالب به حساب ميآمد اما اينك ميبينيم متاسفانه كساني كه به عنوان امانتدار مردم، به هر طريقي صاحب و وارث اين ثروت و نعمت شدهاند، نتوانستند حق مطلب را ادا كنند و اين واقعيتي استكهنبايدونميتوانباهيچانگيرويآنخطكشيد.وآخراينكهحتي اگر تمام حرفهاي مسووالن و بهرهبرداران درباره كفش ملي، آزمايش، ارج، داروگر و ... درست باشد، باز هم ذرهاي از مسووليتشان در نابودي ثروت مردم كم نميكند و اين را تاريخ به رخ آيندگان خواهد كشيد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.