تاثيرحملهترامپبهسوریهبرسياستخارجیآمریکادرقبالایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه تحلیل

صرفنظر از اينكه آيا اين حمله تنها يكبار اتفاق افت//اده يا آغاز تقويت تالشه//ا برای تغيير رژيم است يا چيزی در ميانه اين دو گزينه، بيش از 25 سال بمباران بیوقفه آمريكا در اين منطقه بيانگر يك حقيقت است؛ برای هر عملی، عكسالعملی اس//ت. يكی از حوزههای كلي//دی كه پيامدهای اي//ن اقدام آمريكا را بازتاب خواهد داد، سياس//ت نوظهور ترامپ در قبال ايران اس//ت. در اين مورد سه مساله قابلبررسی است؛ نخست، هدف ترامپ برای شكس//ت داعش و القاعده كه بارها و بارها از سوی وی عنوان شده، بدون نوعی همكاری مداوم ميان ايران و آمريكا ممكن نيس//ت. راهحل پايدار برای اين درگيری نيازمند همكاری كش//ورهايی اس//ت كه ظرفي//ت برهم زدن راهح//ل را دارند و ايران يكی از معدود كشورهای خاورميانه است كه پايبندی باثبات خود برای شكست اين سازمانهای تروريس//تی را به نمايش گذاشته است. تجربيات آمريكا در عراق و افغانستان بايد برای سوريه گويا باشد. هرچه تالشهای نظامی آمريكا تهاجمیتر شود، احتمال اينكه ايران به سمت همكاری برود، كمتر میش//ود و منافع خارجی آمريكا صدمات بيشتری میبيند. ترامپ و ايران بايد با هم همكاری كنند اما هيچيك از اقدامات رييسجمهور آمريكا تا امروز بازتاب اين واقعيت نبوده است.

دوم، تش//ديد اقدامات آمريكا در سوريه خطر تقابل نظامی مستقيم با ايران را افزايش میدهد. جيمز وولس//ی، رييس س//ابق سيا در مصاحبه با CNN در تحليل فجيع اينطور استدالل میكند كه »استفاده دولت سوريه از تسليحات شيميايی )آنطور كه وی مدعی است( فرصتی را در اختيار آمريكا قرار داده تا در قبال برنامه هستهای ايران از زور استفاده كند.« هر تخطی در خاورميانه بهانهای است برای نيروهای تندرو ايرانی. اما حتی اگر ترامپ به دنبال مقابله مستقيم با ايران نباشد، هدف قرار دادن نيروهای دولت سوريه خطر تلفات ايرانیها را به دنبال دارد چراكه آنها در سوريه حضور دارند. با وجود آنكه برخی در واشنگتن از چنين شرايطی استقبال خواهند كرد، پيامدهای آن نيز بايد مورد ارزياب//ی قرار گيرد؛ اقدام تالفیجويانه ايران عليه نيروهای آمريكا از طريق متحدانش در س//وريه و ع//راق زنجيرهای از واكنشها را به دنبال دارد كه نتيجهاش تشديد درگيریهايی است كه میتواند يكتراژدیانسانیراموجبشودوجنگمنطقهای گستردهتری را ايجاد كند.

سوم، تطويل و تشديد جنگ داخلی در سوريه همچنين پايداری توافق هستهای ايران را تهديد میكند. برجام محكمترين توافق هستهای است كه تاكنون در موردش مذاكره شده اما بعيد است كه از يك درگيری نظامی مس//تقيم ميان ايران و آمريكا جان سالم به در برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.