تاثیر حمله ترامپ به سوریه بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

24 س//اعت پس از پرتاب موشكهای آمريكا به سمتسوريه،تصميمدونالدترامپبرایتشديدكمپين بمباران اياالتمتحده در خاورميانه هياهوی بسيار و بحثهایعمومیاندكیرابهدنبالداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.