روحانی در رونمايي دستاوردهای سازمان انرژي اتمي مطرح كرد؛ نباید در انتخابات روبهروی هم بایستیم

Jahan e-Sanat - - News - پارلمان

گروه سياسي- يازدهمين روز ملي فناوري هستهاي ديروز در حالي برگزار شد كه در اولين سال اجراي برجام بنا بر گفته علياكبر صالحي دستاوردهاي س//ازمان انرژي اتمي نست به سال 94 رشدچشمگيريداشتهاست.مراسمروز ملي فناوري هستهاي مطابق سالهاي گذشته با رونمايي از پروژهها و طرحهاي مختلف در زمينههاي هستهاي، پزشكي و صنعت//ي همراه بود. افتت//اح فاز اول مركز پرتودهي صنعتي با اس//تفاده از شتابدهنده رودوترون در استان قزوين، افتتاح مركز تولي//د راديوداروهاي پت (PET) با محوريت توليد راديوداروهاي FDG در اس//تان البرز و افتتاح اولين كارخانه خردايش و پرعيارسازي سنگ اورانيوم )راديومتريک س//ورتينگ( در استان يزد از جمله پروژههايي بودند كه با دستور رييسجمهور و از طريق ويدئو كنفرانس آغاز به كار كردند. همچنين از پمپ نيروگاهي كندانس دماي باال RG و سانتريفوژ سنگ، دو دستاورد جديد س//ازمان انرژي اتمي در محل برگزاري مراس//م و در حالي كه صالحي، ظريف و س//تاري رييسجمه//ور را همراهي ميكردند، رونمايي شد. همچنين ديروز اعالم شد پايلوت تحقيقاتي ايزوتوپهاي پايدار در سايت فردو در چارچوب برجام راهاندازيشد.رييسجمهوركشورماندر يازدهمين سالروز ملي فناوري هستهاي س//خنراني كرد . روحاني دستاوردها و پيشرفتهاي كشور در زمينه هستهاي در چند سال گذشته و دستيابي به توافق هستهايراچشمگيروقابلتوجهدانست و گفت: اين پيشرفت مرهون زحمات و تالشهاي متخصصان كشور در حوزه هس//تهاي با مديريت علياكبر صالحي در حوزه ديپلماسي مرهون تالشهاي ديپلماتهاي كشورمان با هدايت محمد جواد ظريف و ساير دستگاهها از جمله وزارت دفاع، بانک مركزي، وزارت اقتصاد، وزارت نف//ت و بخشهاي ديگر بود كه توانس//تند برجام را به سرانجام رسانده و در اج//راي آن موفق عمل كنند. وي گفت: اگر مقاومت و ايس//تادگي ملت ايران و رهنمودهاي مقام معظم رهبري نبود اين دستاورد به سرانجام نميرسيد . وي در ادام//ه تاكي//د كرد: برجام يک ابر اس//ت، اگر بخواهد باران ببارد و اين ابر س//رزمين ما را پ//ر از آب كند، اين درختان سرو و بلند و جنگلها و مراتع است كه ابر را وادار به باران ميكند، اگر اين سبزه و گل و درخت نباشد و كوير باش//د ابر نميبارد، بارش اين ابر با اين گلها )مذاكرهكنندگان هستهاي( بود. در بخشه//اي مختلف همه آمدند و از ابر برجام استفاده كردند.

رييسجمهوراضافهكرد:دراينميان برخي گفتند صداي رعد و برق برجام را نشنيديم كه اينها مربوط به چيز ديگري است، اكنون كه شما بارانش را ميبينيد و حاال رعدوبرقش آن باال بود، شما ممكن است خواب بودهايد ولي به هر حال امروز بارانش را كه ميبينيد بر اين مردم نازل شده است، ش//ما ميبينيد بسياري از پروژههايي كه امروز افتتاح شد برخي از اين پروژههاي مهم با همكاري شركتها و كشورهاي خارجي به ثمر نشست و اين يعني همان باران برجام، بسياري از آنچه ما امروز در فناوري هستهاي توليد در بازار تجاري عرضه ميكنيم و تجاري شدن صنعتهستهايمابهبارانرحمتبرجام بوده است. رييسجمهور ادامه داد: اگر اين باران رحمت نبود آب سنگين صادر نميش//د كه امروز يكي از متخصصان براي بنده توضيح ميداد كه ويژگي اين آب س//نگين ما برابر آب سنگيني كه ديگران توليد ميكنند از لحاظ كولوس چه ويژگي دارد كه برخي مايلند اين را از ما بخرند، آب سنگين ما صادر شد و دنيا آب سنگين ما را ديد و استفاده كرد، در اولين قدم هم آب س//نگين ما را به آمريكا و روسيه دو قدرت بزرگ جهاني فروختيم و ام//روز قادريم كيک زرد را وارد كنيم. اين مسأله را سازمان انرژي اتمي بهتر لمس ميكند، اين كار يعني چه، كيک زردي كه از روز اول پيروزي انقالب تا سال گذش//ته يک گرم وارد نشده بود و همه مربوط به قبل انقالب بود و اينكه ما 360 تن كيک زرد سال گذشته وارد اين كشور شده به معناي آن است كه ما در بازار تجاري دنيا وارد معامالت صنعت هستهاي شدهايم يعني هم ميفروشيم و هم ميخريم و نه تنها كيک زرد بلكه در مساله راديوداروها كه بازديد داشتيم آنجا ديديم كه به دهها كشور دنيا راديوداروهاي ما صادر ميشود و بسياري از صنايع ما اينچنين بوده و در حال صادر شدن است.

روحاني بيان كرد: بنده ميخواهم در اينجا نتيجه بگيرم و به شما و ملت ايران بگويم كه هر كجا ما با هم بوديم پيروز شديم، ما ميتوانيم و اين شعار درست اس//ت زيرا اگر با هم باش//يم، ما اگر در كنار هم اختالفات را كنار بگذاريم و به تعبير عاميانه اگر با هم بسازيم ميتوانيم كشورمان را به خوبي بسازيم. وي اضافه كرد: ما چرا توانس//تيم در برابر فشار و تهديددنيابايستيم،بهخاطروحدتمان، انسجاممان، ايستادگيمان، صبرمان و تحملمان بوده اس//ت. به قول معروف جا و عقبنشيني نزديم و ايستاديم و از رهبري اطاعت كرديم.

رييسجمهور با طرح اين سوال كه چرا توانس//تيم در مذاكرات هس//تهاي پيروز شويم، گفت: اين پيروزي به خاطر انسجاممان و حمايت ملتمان بود زيرا اگر حمايت مردممان نبود اين پيروزي به دست نميآمد.

روحاني خاطرنشان كرد: چطور در دنياي امروز بدون مجوز س//ازمان ملل و بدون تشكيل شوراي امنيت سازمان ملل حتي بدون مصوبه كنگره آمريكا، رييسجمهور آمري//كا به خودش حق ميدهد كه به يک كش//ور مستقل در منطقه حس//اس خاورميان//ه از ناوگان دريايي خودش به يک فرودگاه داخلي الشعيرات موش//ک پرتاب كند، با چه حقي و با چه منطقي؟، مگر كس//ي در دني//ا اختيار رهبري دني//ا را به آمريكا سپرده است؟

وي افزود: مگر كسي در دنيا آمريكا را به عنوان پليس جهاني برگزيده است؟ مگ//ر رييسجمهور آمري//كا به عنوان محكمه بينالمللي و دادستان محكمه بينالمللي است؟ به چه حقي اين كار انجام ميگيرد، معلوم است دنياي امروز دنياي قانون و مقررات نيس//ت و از آن بدتر كشورهايي هس//تند متاسفانه از منطقه خودمان كه براي تجاوز آمريكا، آمريكا را تشويق ميكند و براي او كف ميزنند، نوبت ش//ما هم ميرسد چرا عجله ميكنيد؟ چرا متجاوز را تشويق ميكنيد؟ چرا ظالم را تشويق ميكنيد و بيقانون//ي را تاييد ميكنيد؟ به چه مناس//بت؟. رييسجمهور تاكيد كرد: شماديديدتروريستهاچقدرخوشحالي كردندهمچنينشماديديدگروهکهاي تروريستي كه با چاقو و خنجر سر مردم و بچهها را ميبريدند و ميبرند و انسانها را در قفس زنده زنده سوزاندند، اينها امروز خوشحالند به خاطر جنايت آمريكا در سوريه لذا ما امروز بايد متحدتر باشيد. روحاني ادامه داد: ملت ايران و اين ملت ب//زرگ و فهيم بايد در س//ايه انتخابات پيشرويش قدرت اين كش//ور را به رخ جهانيان بكش//د. وي، گفت: ما نبايد رو در روي يكديگر بايستيم، ما يک هدف واحد داريم، هدف ما در انتخابات تبلور مردمساالري ديني است، ما ميخواهيم يكب//ار ديگ//ر جمهوري//ت را به منصه ظهور برس//انيم. روحاني يادآور شد: ما ميخواهيم اسالميت را پاي صندوق آرا ببينيم، ما ميخواهيم اخالق اسالمي را كه ماه رجب، ش//عبان و رمضان كه ماه اخالق است كجا هستند آنهايي كه بايد ماه رجب را گرامي بدارند، نبايد بگذاريم در كش//ور انتخاباتي ش//بيه انتخابات آمريكا را شاهد باشيم، اينجا سرزمين اسالمي، پيامبر)ص( و اميرالمومنين)ع( اس//ت، رقابت آزاد بس//يار عالي است، وج//ود كانديداهاي مختل//ف در همه انتخاباتها بسيار زيبا است، مشاركت حداكثري آرزوي همه ما توأم با قانون است همانطور كه رهبري فرمودند مر قانون لذا ما بايد در اين كشور مر قانون را در كشور شاهد باشيم.

تبدیلشعارانرژيهستهايحق بهواقعيتدیپلماتيك

محمدجواد ظريف هم در اينستاگرام خود با اش//اره به حضور حجتاالسالم حس//ن روحان//ی در مراس//م روز ملی فناوری هستهای نوشت: 20 فروردين. روز ملی فناوری هس//تهای در حضور رييسجمهورشجاعومدبرحجتاالسالم والمس//لمين جناب روحاني و برادر و همكار دانشمندم جناب دكتر صالحي. وي ادامه داد: مش//اهده دستاوردهاي دانشمندان هستهاي كشور در حوزههاي مختل//ف افتخارآفرين بود. بيش از 42 طرح ظرف دو س//ال گذش//ته شروع ش//ده و در سال 95 به نتيجه مميزي شده رسيده است: از شروع تزريق گاز به سانتريفوژ پيشرفته8RI كه سه سال پيش تنها يک طرح بود، تا پردهبرداري از سانتريفوژ سنگ براي صنعت نفت كه ايران سومين كشور توليدكننده آن در جهان شد تا افتتاح پيشرفتهترين خط توليد راديوداروها در استان البرز. وزير امور خارجه با اش//اره به شعار »انرژي اتمي حق مسلم ماست«، يادآور شد: با مقاومت مردم، هدايت رهبري، درايت رياس//تجمهوري، تالش دانشمندان و انج//ام وظيفه همكاران//م در هيات مذاكرات برجام، شعار انرژي هستهاي حق مسلم ماست اينک به يک واقعيت فن//ي، حقوق//ي و ديپلماتيک تبديل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.