ميتوانيم تا 80 ميليارد دالر قرارداد ببنديم

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- نمايندگان مجلس ديروز بيژن نامدار زنگنه را فراخواندند تا به دو س//وال ملي مجلس پاسخ دهد. وزير كهنه كار نفت البته به هر س//وال چنان جواب داد كه اعضاي خانه ملت از پاسخهايش قانع شدند.

اين دو سوال كه هر دو از سوي نماينده منتقد دولت، حاجي دليگاني مطرح ش//د وزير نفت را به زير پا گذاشتن مقررات قراردادهاي نفتي و جذب نخبگان و فارغ التحصيالن دانشكده نفت متهم ميكرد. زنگنه در پاسخ به سوال اول گفت: مرجع قانوني تشخيص قانوني بودن يا خالف قانوني بودن يک مصوبه رييس مجلس است و آنچه ابالغ شده بود به رييس مجلس بوده كه ايشان نيز گفتند نظرات تامين شده بود. وي گفت: از نمايندگان ميخواهم از من بپرسند كه چرا قراردادها امضا نمي ش//ود و كمک كنند سريعتر كار انجام شود تا سرمايه خارجي و داخلي بياوريم و تجهيز كنيم تا كار كنند. زنگنه تاكيد كرد: ساختار اين قراردادها طوري است كه حداقل 60 و باالي 70 درص//د ارزش قرادادها به نيروها و ظرفيتهاي ايراني كار داده ميش//ود و اگر درست عمل كنيم به سرعت ميتواني//م بين 70 تا 80 ميليارد دالر قرارداد ببنديم و اين يعني باالي 50 ميليارد دالر كار براي داخل كشور و امنيت و اشتغال براي ماست.

عضو كابينه دولت تدبير و اميد گفت: اما به اين شرط است كه حمايت شويم به ويژه در شرايطي كه دشمنان منطقه و دولت جديد آمريكا براي ورود شركتها براي سرمايهگذاري تهديد ميكنند و بايد به نحوي عمل كنيم كه زنجيره شيطاني موفق نشود و بايد در امر مختومه دوباره شک و ترديد ايجاد نكنيم. وي افزود: ما تنها با تعداد معدودي از شركتها ميتوانيم كار كنيم، قرار نيست خودمان هم هر روز خودمان را تحريم كنيم و تعدادي از شركتها را حذف كنيم. عضو كابينه دولت تدبير و اميد تاكيد كرد: اگر به صورت قانوني به من ابالغ كنند كه با فالن شركت ممنوعالمعامله است كنار ميگذارم اما با صحبت كردن نمي توان شركتي را از ميدان كار حذف كرد. اگر درز اطالعات انجام شده طبق ماده 13 بايد خسارت پرداخت شود اما در مرحله اول بايد اين موضوع اثبات شود.

زنگنه تاكيد كرد: از آقاي حاجيدليگاني تعجب ميكنم كه ميگويد »سه مرتبه اصالح مصوبه بيانگر بيتوجي به نظرات منتقدان است«، اگر قرار بود لجبازي و يكدندگي داشته باشيم كه اين مصوبه اصالح نميشد. وزير نفت با يادآوري اينكه اين اصالحات به رييس مجلس ارسال شد، اظهار داشت: در اين مرحله نامهاي از دفتر رهبر معظم انقالب آمد كه 15 اشكال در آن ذكر شده بود؛ آقاي الريجاني نيز جلسهاي برگزار كردند كه در آن جلس//ه نماينده از دفتر رهبر معظم انقالب، آقاي محسن اسماعيلي رييس هيات تطييق مصوبات و من بودم و درباره تکتک اين موارد بحث شد و اينكه چه طور اصالح و نظر تامين شود و صورتجلسه كرديم و امضا شد. وي يادآور شد: رييس مجلس شوراي اسالمي 21 شهريور 95 در نامه اياعالمكردندكهايندومصوبهمغايرتيباقانونندارد. عضو كابينه تدبير و اميد درباره بحث محرمانگي كه نماينده مجلس در سواالت خود مطرح كرد، گفت: متني بود كه نگراني در51 بند شده بود و به همان ترتيبي كه در اصالحيه ماده هشت ذكر شده بود، توافق شد كه آن را بنويسيم و متن سند نمونه رازداريومحرمانگيموضوعماده31 مصوبهدولتدرخصوص شرايط عمومي و ساختار و الگوي قراردادهاي نفت و گاز به تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد كه بنده نيز ارسال كردم. زنگنه در پاسخ به درز اطالعات به رقبا نيز گفت: هر صحبتي كه ميشود بايد بتوانيم اثبات كنيم و بدون اثبات نميتوان صحبت كرد.

وزير نفت درباره تعهدات اين وزارتخانه براي اس//تخدام دانشجويان رتبه الف دانشگاه صنعت نفت با يادآوري اينكه بورسيه يک دانشجو با تعهد استخدام او دو امر متفاوت است، افزود: شركت نفت و وزارت نفت هيچگاه در مصوبهاي كه از سال 80 مبناي عمل بوده و اكنون نيز به آن استناد ميشود، هيچ تعهدي در اين زمينه نداده اس//ت. زنگنه در عين حال يادآور ش//د: در پايان هر دوره كارشناس//ي دانشگاه صنعت نفت اس//امي فارغالتحصيالن گروه ال//ف را به مديريت امور اداري شركت نفت اعالم ميكند و بعد از آن بر حسب نياز از اين افراد فقط آزمون كتبي گرفته نميشود اما ساير مراحل گزينش و مصاحب//ه را بايد طي كنند و اين رويه به معناي تعهد استخدام نيست.

برايجنایتشيميایيدرسوریهگروهحقيقتیاب تشكيلشود

رييس مجلس شوراي اسالمي در نطق پيش از دستور خود با محكوم كردن حمله موشكي آمريكا به سوريه به بهانه انفجار شيميايي در اين كشور، خواستار تشكيل گروه حقيقتياب براي بررسي اين موضوع شد. وي افزود: معتقديم بايد گروه حقيقتياب تشكيل شود تا معلوم شود جنايتكار در اين زمينه چه كساني بودند و اين سالحها از چه مرزهايي وارد سوريه شد و به دست چه كساني مورد استفاده قرار گرفت. رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه تصريح كرد: دولت آمريكا به بهانه استفاده از سالح شيميايي به سوريه حمله و خساراتي به اين كش//ور وارد كرد. سوال اول اين است كه كدام مرجع بينالمللي اين ادعا را بررسي كرد و مشخص كرد آيا قبل از بررس//ي و محكوميت ميتوان عقاب نمود؟ ما در سالهاي آخر جنگ بارها با انواع سالح شيميايي از سوي صدام مواجه بوديم كه اين سالحها از طرف دولتهاي غربي به صدام داده ميشد و همين قدرتهاي بزرگ لب فرو ميبستند. صدام بارها از سالح شيميايي استفاده كرد و نهتنها اقدامي از طرف دولتهاي غربي نديديم، بلكه حتي موضعي نگرفتند. تذكركتبيدربارهبازداشتهنگامهشهيدي علت بازداشت طوالني مدت هنگامه شهيدي و جلوگيري از افزايش ش//هريه دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از جمله تذكرات كتبي ديروز نمايندگان به مسووالن اجرايي ب//ود. علي مطهري نماينده ته//ران خطاب به وزير اطالعات نوشت: علت بازداشت طوالنيمدت هنگامه شهيدي فعال رسانهاي كه منجر به اعتصاب غذاي وي شده است؟

همچنينعليمحمدمراديدرتذكريشفاهياظهاركرد: وزارت بهداشت درصدد اجراي طرحي تحت عنوان واگذاري دياليز به بخشخصوصي اس//ت. البته نفس اين امر ش//ايد پسنديده باشد ولي با تعمق در جزييات ميتوان به ناكارآمدي آن پي برد. همچني//ن در صورت عدم رفع ايرادات صدمات جبرانناپذيري به بيماران وارد ميش//ود. مرادي خاطرنشان كرد: اين واگذاريها با قراردادهاي طوالنيمدت بيش از 25 سال اعالم شده و نحوه واگذاريها به صورت انحصاري است. با انحصاري كردن هر مس//الهاي به ويژه در حوزه سالمت و درم//ان رقابت از بين ميرود. نماينده مردم قروه در مجلس ادامه داد: الزم است دانشگاهها جهت ايجاد اين رقابت اجازه عقد قرارداد با شركتهاي مختلف را داشته باشند و در صورت عدم رضايت از خدماتشان فسخ قرارداد كنند. چون برخي شركتهايي كه عهدهدار اين واگذاري شدهاند سابقه درخشاني در خدمترساني به بيماران ندارند.

در اين جلسه همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و در ادامه بررسي اليحه هواي پاك، ماده 9 را تصويب كردند ك//ه به موجب آن خودروهاي برق//ي- بنزيني )هيبريدي(، موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل كشور از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشوند. نمايندگان همچني//ن در ماده «10» وزارتكش//ور را موظف كردند از محل درآمدهاي عمومي شهرداريها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه )هريک بهميزان 50 درصد(، ناوگان حمل و نقل عمومي درونشهري را به ميزان ساالنه پنج درصد 5) ( بااولويتكالنشهرهاوشهرهایبزرگافزايشدهد.نمايندگان مجلس شورای اسالمی با يک فوريت طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما نيز مخالفت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.