هنوز تصميمي براي كانديداتوري در انتخاباتنگرفتهام

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- نايب رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: با وجود اينكه هنوز كانديداها به طور كامل معرفي و مش//خص نشدهاند آنچه بنده از بيرون مشاهده ميكنم، اين است كه تمام تالش صداوسيما اين است كه دولت را ناكارآمد جلوه دهند كه اين كار درستي نيست. مسعود پزشكيان در نشست علني مجلس شوراي اسالمي با حضور در جمع خبرنگاران به ارائه توضيحاتي درباره احتمال كانديداتوري خود در انتخابات رياستجمهوري پرداخت و گفت: تا اين لحظه هنوز تصميمي در رابطه با كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري نگرفتهام. وي در پاسخ به سوالي درباره عملكرد صداوسيما در پوشش انتخابات رياستجمهوري اعالم كرد: به نظر ميرسد عملكرد صداوسيما در اين رابطه منصفانه و صادقانه نيست اين در حالي است كه انتظار ما از صداوسيما برخوردي منصفانه و بيطرف است. نايب رييس مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: طرفداري از يک جريان خاص و دعوت از گروهي از افراد كه تمام تالششان بزرگنمايي مشكالت و عيبهاي دولت اس//ت، از انصاف به دور اس//ت. وي تاكيد كرد: هيچ دولت، مجلس و حتي هيچ فردي را پيدا نميكنيد كه از انتقادات مبري باشد و عيبي نداشته باشد. اگر مجلس توانمند بود مشكالت حل ميشد و حاكميت يا قوه قضاييه نيز همينطور. نماينده اصالحطلب مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: با اين حساب اگر بخواهيم صرفا عيبجويي كنيم، همه شريک هستيم بنابراين بايد دست به دست هم داده و با استفاده از تعيين كارشناسي، علمي و منصفانه در راستاي حل مشكالت اقدام كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.