ملت ايران همچنان در كنار ملت سوريه است

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری- حسن روحانی در تماس تلفنی با بش//ار اسد، رييسجمهور سوريه با اظهار تاسف از كشته شدن شماری از مردم بیگناه سوريه در حمله هوايی آمريكا، با خانواده شهيدان اين حمالت ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی سالمتی كرد. رييس جمهور با اش//اره به همكاری س//وريه با س//ازمان ملل برای از بين بردن تس//ليحات شيميايی، ادعاهای مطروحه را واهی و بدون سنديت خواند و تاكيد كرد: اينگونه حمالت تنها باعث روحيه دادن به تروريستهايی ميشود كه در ماههاي اخير با شكستهاي سنگيني در سوريه و عراق مواجه شدهاند. روحاني همچنين با پشتيباني مجدد از ايستادگي مردم سوريهدربرابرتروريستهايتكفيري،گفت:حملهموشكيآمريكاحركتي عليه منافع كش//ور س//وريه بود و اميدواريم همه كشورهاي آزاده جهان اينگونه حمالت و تجاوزات را با بيان صريح محكوم كنند. رييسجمهور اظهار داشت: در عين حال مطمئن هستيم كه اين حمالت كه تالشي براي اختالل در روند مذاكرات صلح سوري- سوري انجام شد، در سرنوشت مبارزه با تروريسم و آينده سوريه تاثيري نخواهد داشت. روحاني با تاكيد بر اينكه در نهايت راه حل سوريه، سياسي خواهد بود، افزود: استفاده از سالح شيميايي كه يک جرم نابخشودني است براي اين بود كه صحنه افكار عمومي دنيا را از واقعيتها منحرف كنند و نبايد اجازه داد تروريستها با بهرهگيري از اين تس//ليحات، ديگران را متهم و بهانه اقدامات خالف مقررات بينالمللي را فراهم كنند. روحاني همچنين بر تداوم حمايت از مردم سوريه تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.