همه دستگاهها در امر مبارزه با قاچاق مسوولند

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان-رييسقوهقضاييهباتاكيدبراينكهمبارزهباقاچاقكاالوارز،امري فراقوهاياستوهمهدستگاههابهنوعيدراينمسيركوتاهيهاييدارندبرلزوم همافزايي،تالشهماهنگومبادلهاطالعاتبهعنوانمعقولترينراهمبارزهبا قاچاقتاكيدكرد.آيتاهللآمليالريجانيتصريحكرد:سالهاستقاچاقكاالو ارز در كشور مشكالتي را ايجاد كرده است. مبارزه با اين پديده و به ويژه قاچاق سازمانيافته،همتنصيصقانونيداردوهمازابتدايدهه08 بهصورتمكرر مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است. اين مطالبه جدي كه به ويژه در سخنان ابتداي سال رهبر معظم انقالب بيان شد، وظيفه دستگاههاي متولي را در مبارزه با قاچاق و واردات بيرويه كاال سنگينتر ميكند و همه بايد در اينزمينهپاسخگوباشيم.ويبابياناينكهقانونموجودگرچهدربرخيموارد نياز به تفسير دارد اما در مجموع داراي شفافيت و كارايي الزم هست و وظيفه دستگاهها در مبارزه با قاچاق كاال و ارز را احصا كرده است، اظهار كرد: به دنبال يافتن مقصر يا متهم ساختن يک دستگاه نيستيم بلكه معتقديم همه ما به نوعيدراينعرصهقصورياتقصيرهاييداريمكهبايدباهمفكريوهماهنگي و قاطعيت در عمل، مشكالت را حل كنيم و موانع را از سر راه مبارزه قاچاق و واردات بيرويه كاال برداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.