تاييد صالحيت رسايي براي انتخابات مياندورهاي مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- صالحيت نماينده سابق تهران كه براي انتخابات مجلس دهم رد ش//ده بود، براي انتخابات مياندورهاي مجلس دهم از حوزه انتخابيه اصفهان تاييد شد. پس از آنكه مينو خالقي منتخب مردم اصفهان براي مجلس دهم از سوي شوراي نگهبان رد صالحيت شد، حميد رسايي كه صالحيت خود براي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه تهران رد شده بود، براي انتخابات مياندورهاي مجلس دهم از حوزه انتخابيه اصفهان ثبتنام كرد. در مرحله اول هيات اجرايي اصفهان صالحيت رسايي را مجدد رد كرد كه با اعتراض او به اين رد صالحيت، هياتمركزينظارتبرانتخابات،صالحيترساييبرايشركتدرانتخابات مياندورهاي مجلس از حوزه انتخابيه اصفهان را تاييد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.