تالش شبکه بانکي براي بهبود توليد و اشتغال

Jahan e-Sanat - - News -

رييس کل بانک مرکزي ضمن اعالم اين خبر که نظام نوين نظارت بانک مرکزيآمادهبهرهبردارياست،گفت:باتوجهبهتاکيدرهبري،شبکهبانکيامسال بيش از پيش بر بهبود روند اشتغال و افزايش توليد تمرکز و مطابق سالهاي گذشته براي بهبود شاخصهاي اقتصادي و توليد تالش ميکند.

ب//ه گزارش »جهان صنع//ت«، به نقل از روابط عموم//ي بانک مرکزي، وليالهت سيف در ديدار نوروزي مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها و موسس//ات اعتباري با اشاره به نامگذاري سالجاري از سوي مقام معظم رهبري با عنوان »اقتصاد مقاومتي، توليد- اشتغال« ابراز اميدواري کرد در سالجاري با همکاري و مشارکت شبکه بانکي بتوانيم اهداف مدنظر نظام را عملياتي کنيم و با تالش هرچه بيشتر در راستاي ارائه خدمت به مردم شريف ايران اسالمي گام برداريم.

سيف، عملکرد نظام بانکي را در اعطاي تسهيالت به بنگاههاي کوچک و متوسط، مثبت عنوان کرد و گفت: در ابتداي سال گذشته تصميم بر آن شد که با هدف رونق اقتصادي، تسهيالتي به بنگاههاي کوچک و متوسط اعطا ش//ود و در اين زمينه، نظام بانکي تمام تالش خود را براي تحقق اين امر به کار گرفت. در همين راستا کارگروههاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد تش//کيل و س//فرهاي استاني انجام شد که در پايان سال بيش از 17 هزار ميليارد تومان تس//هيالت به حدود 24 هزار بنگاه کوچک و متوس//ط اعطا ش//د. با اين حال نظام بانکي بايد رويکرد حمايتي خود را نس//بت به بنگاههاي کوچک و متوسط حفظ کند و در عين حال بايد در فعاليتهاي روزمره خود به دنبال خلق ارزش باشد.

رييس کل بانک مرکزي درخصوص برخي سوءبرداش//تها در مورد ميزان تسهيالت اعطايي توسط شبکه بانکي به بخش توليد در سال گذشته عنوان کرد: برخي به اشتباه، مبلغ 16 هزار ميليارد تومان اعطا شده به واحدهاي کوچک و متوسط را به عنوان تنها تسهيالت اختصاص يافته توسط شبکه بانکي به بخش توليد مطرح ميکنند اين در حالي است که عالوه بر اين مبلغ، شبکه بانکي طي 11 ماهه سال 1395 بيش از 477 هزار ميليارد تومان به بخشهاي اقتصادي تسهيالت پرداخت کرده که از اين ميان حدود 64 درصد آن به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص پيدا کرده است.

رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برخي کاستيها و مشکالت پيش روي نظام بانکي اظهار کرد: نظام بانکي با مشکالتي روبهرو است که در صورتهاي مالي اين بنگاهها نيز مشهود است. در اين ميان يکي از مهمترين اصالحاتي که باي//د مدنظر نظام بانکي قرار گيرد، اصالح عدم تعادلها در »درآمد / هزينه« و »دارايي / بدهي« اس//ت. تحقق اين دو نيازمند انضباط و انس//جام الزم و نيز برنامه ريزي مناسب است.

سيف با بيان اينکه نظام نوين نظارت آماده بهرهبرداري است، تصريح کرد: باتوجه به برنامه ريزيهاي انجام شده، هماکنون امکان جديدي براي نظارت اثربخش و کمهزينه فراهم شده است که البته بايد بخش عمده اين امر با همکاري بانکها عملياتي شود. در مدل نوين نظارتي، بانکها به بانکهاي کمريسک و پرريسک تقسيم بندي ميشوند و بر اين اساس نظارت و کنترل مورد نياز بر آنها اعمال ميشود.

رييس کل بانک مرکزي با اشاره به انتساب اظهار نظري از سوي وي درباره رابطه بين پرداخت نرخ سود باال و ورشکستگي بانک گفت: جاي تعجب است که بخش کوچکي از متن مصاحبه تبييني و تحليلي با يک نش//ريه در زمان قبل، بدون حفظ امانت و دقت الزم و با حذف قيود، به خبري تبديل ميشود که ميتواند در فضاي جامعه التهاب ايجاد کند. سيف توضيح داد: در آن گفت وگوي پايان سال بيان شد که »ممکن است« يکي از داليل پرداخت نرخ سود باال توسط بانکها، زمان خريدن براي جلوگيري از ورشکستگي باشد. طبيعتا داليل و عوامل ديگري نيز در اين مسير، وجود دارد. حال بخش خبر تلويزيون به عنوان نتيجه قطعي اعالم کرده است که هر کس سود باال پرداخت ميکند، در حال ورشکستگي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.