ادامه روند کاهشي نرخ سود تسهيالت

Jahan e-Sanat - - News -

معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي در سالهاي اخير در اجراي کاهش نرخ سود تسهيالت موفق بود که در برخي موارد اين نرخ به نصف کاهش يافت. فرشاد حيدري افزود: در اصالح نظام بانکي کشور تکاليفي بر عهده بانک مرکزي و ديگر بانکها قرار گرفته اس//ت که اگر همه آنها در کنار هم انجام نشود، اصالح نظام بانکي ناکام خواهد ماند. سياستهايماتامهر59 موفقبوداماازآنپسبهداليلمختلفبهطور کامل اين سياستها انجام نشد و در مهر 95 دولت اوراق خزانه اسالمي را در بازار سرمايه تزريق کرد که اين بازار کشش جذب آنها را نداشت.

وي در ادامه توضيح داد: بانک مرکزي از نيمه دوم س//ال 95 برنامه انضباطي را در پيش گرفته و اميدواريم که بتوانيم امس//ال به روند نرخ کاهش سود تسهيالت ادامه دهيم.

حيدري با اشاره به اينکه برخي بانکها و موسسات مالي تا 21 درصد سود سپرده ميدهند، گفت: اين مساله خالف مصوبه شوراي پول و اعتبار است و خطکش ما در اين نرخ 15 درصد است. وي افزود: بانک مرکزي به هيچ وجه موافق نرخ باالي س//ود نيست و معتقد است اين مساله به مصرفکننده منتقل ميشود و همزمان مانع رشد اقتصادي است. معاون نظارت بانک مرکزي همچنين گفت: وضعيت هشتمين تعاوني مربوط به کاسپين با دريافت گزارش قوهقضاييه در دهه سوم فروردين، مشخص و تعيين تکليف خواهد شد. وي در خصوص وضعيت موسسه کاسپين گفت: اين موسسه در سال 94 براي ساماندهي هشت تعاوني غيرمجاز از بانک مرکزي مجوز فعاليت گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.