فرصت 11 ماهه شرکتهاي بيمه براي افزايش سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

رييس کل بيمه مرکزي اعالم کرد: شرکتهاي بيمهاي که به افزايش سرمايه نياز دارند 11 ماه فرصت دارند. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از اداره کل روابط عمومي و امور بينالملل بيمه مرکزي در خصوص مصوبه هيات وزيران در خصوص افزايش سرمايه شرکتهاي بيمه گفت:ما تالش خود براي کاهش ميزان سرمايه اوليه شرکتهاي بيمه را انجام داديم و شرکتهاي بيمهاي که نياز به افزايش سرمايه دارند فقط تا 11 ماه ديگر زمان دارند، در غير اين صورت بايد به ادغام يا کاهش رشتههاي فعاليت خود باش//ند. همتي در خصوص IFRS گف//ت: اجراي اين برنامه براي ش//رکتهاي بيمه ضروري است و ما فقط به عنوان نهاد ناظر بر اجراي آن نظارت خواهيم کرد. وي با وضعيت نابسامان نرخهاي درمان تکميلي گفت: اگر شرکتهاي بيمه در سنديکا به وحدت رويهاي نرسند ما مجبور به تعيين حداقل نرخ خواهيم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.