تراکنشهاي بانک ملي رکورد زد

Jahan e-Sanat - - News -

مدير عامل بانک ملي ايران اعالم کرد: تراکنشهاي روزانه بانک ملي ايران از 50 ميليون گذشت.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، محمد رضا حسين زاده اظهار کرد: در سال گذشته ارتقاي سطح کيفي خدمات نوين و افزايش ظرفيت در بخش IT کمک موثري به خدمات رسانيبانککردهبهطوريکهبانکمليايرانباثبت05 ميليونتراکنش روزانه در ايام پاياني س//ال بدون لحظهاي مشکل و اختالل به مشتريان خدمترساني کرد. وي اظهار داشت: اين رکورد در حالي کسب شده که حجم تراکنشهاي الکترونيک بانک ملي ايران در روزهاي عادي سال به طور ميانگين رتبه اول نظام بانکي کشور را دارد و در روزهاي پاياني سال به علت حجم باالي مراجعات به خودپردازها و سامانههاي خدمات الکترونيک اين بانک، اين ميزان به 50 ميليون تراکنش افزايش يافت و اين نش//انگر حجم عظيم و بدون اختالل سرويسدهي بانک ملي ايران به هموطنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.