بانک صادرات ايران تقدير شد

Jahan e-Sanat - - News -

در مراسم اختتاميه دوازدهمين دوره مسابقات بينالمللي ربوکاپ آزاد ايران 2017 که با حضور عراقچي، معاون امور حقوقي و بينالمللي وزارت امور خارجه برگزار شد، با اعطاي تنديس ويژه از بانک صادرات ايران تقدير به عمل آمد. به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومي بانک صادرات ايران، دوازدهمين دوره مسابقات بينالمللي ربوکاپ ايران 2017 به عنوان بزرگترين رويداد رباتيک غرب آس//يا که از سوي کميتههاي ربوکاپ جمهوري اسالمي ايران و دانشگاه آزاد اسالمي از تاريخ 15 تا81 فروردينماه در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار شد، به پاس رويکرد و اقدامات موثر بانک صادرات ايران در زمينه توسعه، ترويج علم و دانش و فعاليت شرکتهاي دانشبنيان با اعطاي تنديس ويژه از اين بانک تقدير شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.