پرداخت0902 ميلياردتومانتسهيالتدر قالب طرح رونق توليد

Jahan e-Sanat - - News -

بان//ک صنعت و معدن ت//ا 19 فروردينماه جاري مبلغ دو هزار و 90 ميليارد تومان تسهيالت در راستاي طرح رونق توليد و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي به صنايع کوچک و متوسط کشور پرداخت کرده است.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از پايگاه اطالعرساني بانک صنعت و معدن، مبلغ ياد ش//ده به يکهزار و 410 واحد صنعتي در 31 اس//تان کش//ور پرداخت ش//ده و زمينه بهبود فرآيند توليد واحدهاي صنعتي و تحرک اقتصادي در صنايع کشور را فراهم آورده است. بنا بر اين گزارش؛ استانهاي اصفهان، تهران و قم در دريافت اين دسته تسهيالت از ساير استانها پيشي گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.