نماینده ایاالت متحده در سازمان ملل سیاستهای ترامپ در خصوص سوریه را تشریح کرد؛ حذف اسد، اولویت آمریکا

Jahan e-Sanat - - News - چالش

دولت جدید آمریکا میخواهد پس از حمله اخیر به یک پایگاه هوایی در نزدیکی حمص، رییسجمهور سوریه را از قدرت به زیر بکشد. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، صلح در سوریه با وجود اسد امکانناپذیر است.

نیک//ی هیل//ی، س//فیر ایاالت متح//ده در سازمان ملل متحد در گفت و گویی با CNN گفت: باید در س//وریه جابهجایی قدرت بدون اس//د صورت گیرد. او تاکید کرده است: ما به صلح در س//وریه با وجود اس//د باور نداریم. در س//خنان هیلی، مبارزه با شبهنظامیان »دولت اس//المی« و مقابله با نفوذ ایران در س//وریه، از دیگر اولویته//ای دولت ترامپ در منطقه عنوان شدهاند.

به این ترتیب ترام//پ و هیلی به صراحت از تغیی//ر خطمش//ی دولت جدی//د آمریکا در قبال منطقه س//خن میگویند. رییسجمهور جدید آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود به کرات ب//ا عملیات نظامی ایاالت متحده در سوریه مخالفت کرده بود. ترامپ اما اکنون اسد را مس//وول کاربرد سالح شیمیایی علیه مردم خود دانس//ته و حمله اخیر به پایگاه هوایی در سوریه را توجیه میکند. نامهترامپبهکنگره رییسجمه//ور آمریکا در نامهای به کنگره رسما آن را در جریان جزییات حمله موشکی اخیر این کش//ور به پایگاه هوایی الش//عیرات س//وریه ق//رار داد و ب//ر آمادگی خ//ود جهت برداشتن گامهای بیشتر به نفع منافع آمریکا تاکید کرد. کاخ سفید متن نامهای را که دونالد ترام//پ به رییس دو اتاق کنگره برای ش//رح جزییات حمله موشکی به پایگاه هوایی سوریه فرستاده، منتشر کرد. ترامپ تاکید کرده این نامه را در راس//تای تالش برای مطلع ساختن کامل کنگره از این مس//اله و طبق تصمیمات درباره جنگ فرستاده است.

رییسجمه//ور آمریکا در نامه خود خطاب به کنگره بار دیگر این ادعاها را تکرار کرد که هدف از این عملیات کاهش توانمندی ارتش سوریه در انجام حمالت شیمیایی، بازداشتن رهبری سوریه از استفاده مجدد و توسعه این سالحها و نیز بهبود ثبات منطقه و ممانعت از بدتر شدن وضعیت انسانی بوده است!

ترامپ در ادامه اظهارات فرافکنانه خود در توجیه این مداخله نظامی افزود: این عملیات را طبق منافع حیاتی امنیت ملی و سیاس//ت خارجی آمریکا و به موجب اختیاراتم به عنوان فرمانده کل نیروهای آمریکایی و براساس قانون اساسی میدانم. او ادامه داد: آمریکا در صورت لزوم گامهای مهم دیگری در جهت خدمت به منافع ملی برخواهد داشت.

ترامپ دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات را در واکنش به حمله شیمیایی رخ داده در ش//هرک خانشیخون در حومه ادلب صادر کرده بود. در حالی که ترامپ س//تایش برخی احزاب را به خاطر این حمله برای خود خریده اما برخی اعتراضها هم وجود دارد مبنی بر اینکه باید در آینده کنگره را در جریان چنین عملیاتی در صورت تکرار شدنش بگذارد.

رییسجمهور آمریکا از سوی دیگر در توئیتر نوش//ت: باند پایگاه هوایی الشعیرات در حمله موشکی اخیر هدف قرار نگرفت چون باندهای فرودگاهها به سرعت و بدون هزینه زیاد تعمیر میش//وند. این اظهارات ترامپ در واکنش به گزارشها مبنی بر ای//ن بود که جنگندههای س//وری مجددا از این پایگاه پروازها را از س//ر گرفتهاند.

عملیاتمشترکاردن،آمریکاوانگلیس درجنوبسوریه

منابع سیاس//ی اردنی اعالم کردند آمریکا، اردن و انگلی//س ب//ه زودی عملیات//ی را علیه گروههای تروریس//تی در مرزهای شمالی این کشور با سوریه آغاز خواهند کرد.

ب//ه گفته منابع سیاس//ی در اردن عملیات آمری//کا، اردن و انگلی//س علی//ه گروهه//ای تروریستی به ویژه گروه موسوم به ارتش خالد بن ولید از گروههای حامی داعش در نزدیکی مرزهای شمالی اردن با سوریه در آستانه آغاز است. به گفته این منابع این عملیات در سایه رصد مداوم تح//رکات گروههای تندرو در 20 کیلومتری منطقه الرقبان در مرز سوریه با اردن صورت میگیرد.

مناب//ع سیاس//ی این عملیات را به س//فر اخیر ترزا می، نخس//توزیر انگلیس به امان و دی//دار ملک عبداهلل دوم، پادش//اه اردن با دونالد ترام//پ، رییسجمهور آمریکا مرتبط میدانند. این منابع میگویند انجام عملیات نظام//ی اردن در داخل خاک س//وریه یا در مناطق م//رزی بعد از رصد و تعیین اهداف، دردس//تبررس//یجدیاس//ت.

عب//داهلل دوم در مصاحب//ه ب//ا روزنام//ه واشنگتنپس//ت گفته بود که تروریس//تها با توجه به شرایط سوریه مجبور به رفتن به جنوب این کشور خواهند شد و این چالشی است اما م//ا با هماهنگی آمریکا و انگلیس آماده مقابله با تروریستها هستیم. به گفته منابع مذکور، اردن همچنان درباره س//وریه به گزینه راهکار سیاسی پایبند است.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در توئیتر نوش//ت: بحران س//وریه راهکار نظامی ندارد و باید آن را با ش//یوه سیاس//ی حل کرد. حمله آمریکا پاسخ محدودی به حمله شیمیایی بود و بهتر است برای حل سیاسی بحران تالشها را افزایش داد.

اردوغانخواستاراقداممضاعفآمریکا علیهسوریه

رییسجمهور ترکیه خواهان اقدامات بیشتر از سوی آمریکا برای پایان بخشیدن به بحران سوریه شد. رجب طیب اردوغان در گفتوگو با یک ش//بکه تلویزیونی در پاس//خ به سوالی درباره حمایت روسیه از دولت سوریه و حمله موش//کی آمریکا به یک پای//گاه هوایی در این کشور گفت: امیدواریم اقدامات آمریکا تنها به این اقدام ختم نشود و حتی روسیه نیز در این اقدامات شرکت کند و روسها از حمایت اسد دست بردارند.

اردوغ//ان در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود با استقبال از بیانیه اخیر مسکو مبنی بر اینکه روسیه نمیتواند حمایت بی قید و شرط از اسد داشته باشد، گفت: بیایید به این مساله سرعت ببخشیم و از این شر نجات یابیم.

رییسجمهور ترکیه در ادامه مدعی ش//د: بدون شک سوریه تس//لیحات شیمیایی دارد و کامال مش//خص است که جنگندههای کدام طرف این بمبها را روی ش//هروندان س//وری میان//دازد. رادارهای م//ا این اقدامات را ضبط میکن//د. وی در ادام//ه اظهاراتش بار دیگر بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد و گفت: اگر ما صحبت از دموکراسی میکنیم باید در برابر این روند بایستیم.

اردوغان با اشاره به مذاکرات آستانه گفت: در این مذاک//رات روند خوبی در پیش گرفته است اما متاسفانه این مذاکرات آن گونه که ما میخواستیم پیش نرفت.

وی با رد اظهارات مقامات سوریه مبنی بر استفاده نکردن از تسلیحات شیمیایی مدعی ش//د: آنها میگویند این سالحها از سوی یک سازمان تروریس//تی استفاده شده است اما ما اطالعات به دست آمده از سیستم راداری داریم که گزارشات مهمی در این باره ارائه کردهاند. برخی میگویند که سوریه تسلیحات شیمیایی ندارد، البته که دارد.

کامال آش//کار اس//ت ک//ه س//وریه برنامه پرتاب این س//الحها را داشته است. همچنین نات//و گزارشهای سیس//تمهای راداری را در اختیار دارد.

94 میلیون دالر، هزینه حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه

به گفته کارشناس//ان نظامی، هزینه حمله موشکی آمریکا به پایگاه الشعیرات سوریه بیش از 93/81 میلیون دالر برآورد شده است.

به گفته پنتاگون، ناوش//کنهای یواساس پورت//ر و یواساس روس که در ش//رق دریای مدیتران//ه مس//تقر هس//تند روز جمع//ه 59 موش//ک از نوع توماهوک را ب//ه پایگاه هوایی الش//عیرات سوریه در اس//تان حمص شلیک کرده و جنگندهها و ایستگاههای سوختگری و باندهای این فرودگاه را هدف قرار دادند.

براس//اس گزارش بودجه ساالنه وزارت دفاع آمریکا، هزینه یک موش//ک از نوع توماهوک به 1/59 میلیون دالر است و این به آن معناست که بهای95 موشکشلیکشده،به18/39 میلیون دالر میرسد. ارتش آمریکا برای حمله به اهداف زمینیازموشکهاتوماهوکاستفادهمیکند.این موشک قادر به حمل کالهک جنگی متعارف یا غیر متعارف 450 کیلوگرمی است. 33 کشته در 2 حمله هوایی سوریه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید: در جریان دو حمله هوایی در سوریه، دستکم 33 نفر کش//ته ش//دهاند. یک//ی از حمالت در نزدیکی جایی که حمله شیمیایی اخیر در آن گزارش شده بود، و دیگری در نزدیکی پایگاهی اصلی حضور داعش، رخ دادهاست.

سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، شنبه گذشته گزارش دادهاست، دستکم 18 نفر در یک حمله هوایی که عامالن آن نامش//خص هستند در منطقه تحت کنترل شورشیان در اس//تان ادلب و نزدیک محلی که حمله ش//یمیایی اخیر در آن گزارش شده بود، کشتهشدهاند.باوجودآنکهبهطوررسمیمشخص نیست این حمله را چه کسی انجام داده اما واقعه چهار روز پس از آن صورت گرفته که دولت سوریه بهانجامیکحملهشیمیاییدرخانشیخون،واقع در استان ادلب متهم شد. اتهامی که دولت دمشق رد کرده اما با واکنش ارتش آمریکا و حمله به یک پایگاه هوایی ارتش س//وریه روبهرو شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله هوایی در ادلب، شنبه گذشته رخ داده و دستکم پنج کودک نیز در میان قربانیان آن هستند.

همزمان گزارش دیگری از حمله به روستایی تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسالمی، در رقه، منتشر شده که در جریان آن یک کافه اینترنتی هدف قرار گرفته و دستکم 17 کشته و 12 زخمی برجای گذاشتهاس//ت. س//ازمان دیدبان حقوق بش//ر میگوید: ظن آن میرود این حمله توسط ائتالف به رهبری آمریکا که درگیر نبرد علیه »حکومت اس//المی« است، صورت گرفته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.