85 کشته وزخمی در انفجار بمب داخل کلیسایی در مصر

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

منابع امنیتی مصر دیروز از انفجار بمبی در داخل کلیسایی در مصر خبر دادند که تلفاتی نیز برجای گذاشته است.

کمی قبل به نقل از منابع امنیتی مصر از انفجار بمبی در داخل کلیسای مار جرجس در شهر طنطا، مرکز استان غربیه در 93 کیلومتری ش//مال قاه//ره پایتخت مصر خبر داد که گفته شده طی آن تعدادی کشته شدهاند. رسانههای مصری به نقل از یک منبع پزشکی گزارش دادهاند که 25 نفر در این انفجار کشته و 60 نفر زخمی شدهاند. گفته شده آمار تلفات

پس از آزمایش اخیر موشکی کرهشمالی، دونالد ترامپ رهبری پیونگیانگ را نسبت به پیامدهای آن تهدید کرد. اینک به گفته ارتش آمریکا، به عنوان نخستین گام، حضور ایاالت متحده در غرب اقیانوس آرام بیشتر میشود.

یک ناوگروه هواپیمابر آمریکایی در راه شبهجزیره کره است. یکی از سخنگویان ارتش آمریکا اعالم کرد: این اقدام به خاطر تقویت حضور و آمادگی در غرب اقیانوس آرام در راستای تدابیر پیشگیرانه صورت میگیرد.

به گفته این مقام نظامی، برنامه گستاخانه، غیرمسووالنه و بیثباتکننده هس//تهای و موشکی کرهشمالی کماکان تهدید اصلی در این منطقه به ش//مار میرود. کرهشمالی ب//ا وجود ممنوعیتهای بینالمللی و قطعنامههای متعدد ش//ورای امنیت و با وجود تحریمهای گسترده کشورهای غربی سالهاس//ت که برنامه اتمی نظام//ی خود را پیش میبرد.

این کشور منزویشده کمونیستی از سال 2006 تاکنون در مجموع پنج آزمایش هستهای نظامی انجام داده که دو آزمایش آن تنها در س//ال گذش//ته میالدی انجام گرفته است. رهبری پیونگیانگ همزمان روی ساخت موشکهای دوربردی با قابلیت حمل کالهکهای اتمی کار میکند که بتوانند مسیر تا ایاالت متحده را طی کنند. رو به افزایش است.

در حالی که برخی رسانهها نیز گزارش دادهاند، انفجار اطراف کلیسا رخ داده است. شبکه العربیه مدعی شده است که انفجار دیگری مرکز آموزش پلیس در شهر طنطا را هدف قرار داده اس//ت. این در حالی است که یک منبع امنیتی وقوع انفجار دوم علیه مرکز پلیس طنطا را تکذیب کرد.

این منبع امنیتی اعالم کرد، انفجار ناش//ی از بمبی بوده شبیهسازیحمله رهبری کرهش//مالی چهارشنبه گذش//ته یک موشک بالس//تیک میانبرد را از پایگاهی در نزدیکی بندر سینپو که در صندلیهای ردیف اول در داخل کلیس//ا کار گذاشته شده بود. دانشگاه االزهر نیز ضمن محکوم کردن انفجار آن را جنایتی در حق تمام مردم مصر دانست. نیروهای امنیتی و کارشنان مواد منفجره به محل حادثه رفته و نیروهای امنیتی کمربند امنیتی در منطقه ایجاد کردهاند. نیروهای امنیت در حال بازرس//ی اطراف کلیسا برای یافتن بمبهای احتمالی دیگرهستند. )واقع در ش//رق کرهشمالی( پرتاب کرده بود. این موشک حدود 60 کیلومتر را به سمت ژاپن طی کرد و سپس در آبهای دریای ژاپن فرود آمد.

پیشتر گروه انصار بیتالمقدس دسامبر گذشته مسوولیت انفجار انتحاری در کلیسای قبطی قاهره را برعهده گرفت که 29 کشته برجای گذاشت.

این گروه هفتههای گذش//ته نوار ویدیویی را منتش//ر و در آن تهدی//د ک//رد، قبطیهای مص//ر را که 10 درصد ساکنان این کشور 92 میلیون نفری را تشکیل میدهند، هدف قرار میدهد.

انفجار دیروز در حالی رخ داده که مسیحیان در حال جشن گرفتن روز »یکشنبه نخل«، از اعیاد مسیحی بودند. هماهنگیباژاپنوکرهجنوبی دولته//ای آمری//کا و ژاپن بر هم//کاری تنگاتنگ در مناقشه بر سر برنامه هستهای و موشکی کرهشمالی تاکید میکنند.

شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن گفته است که او و دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در جریان یک تماس تلفنی 45 دقیقهای بر اهمیت هماهنگس//ازی تنگاتنگ تاکید کردهاند.

این تماس تلفنی پس از دیدار ترامپ و همتای چینیاش شی جینپینگ در فلوریدا انجام شد. بنا به اعالم کاخ سفید، ترامپ در تماس//ی تلفنی با دولت کرهجنوبی نیز اقدامات خود را هماهنگ کرده اس//ت. رییسجمهور آمریکا اخیرا تهدید کرده بود، چنانچه چین به فشار خود بر کرهشمالی نیفزاید، آمریکا در ص//ورت لزوم آماده اقدامات یکجانبه اس//ت. کرهشمالی هم در مقابل تهدید به ضربهای بیامان کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.