احتمال تغییرات در تیم ریاستجمهوری

Jahan e-Sanat - - News -

دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا همزمان با صدور نخستین دستور برای مداخله نظامی در س//وریه به دو نفر از دس//تیاران ارشدش شامل استیو بنن، استراتژیست ارشد دولت و جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشدش اعالم کرده که از دشمنی و اختالف مداوم آنها در رسانهها خسته شده و آنها باید اختالفاتشان را کنار بگذارند.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، بنا به گفته دو منبع آگاه، ترامپ به بنن و کوشنر دستور داده است: این اختالف را حل کنید. بر اساس گزارشها ترامپ این تذکر را خطاب به استیون بنن، استراتژیست ارشد تندمزاج و راینس پریبس، رییس دفتر خود به سبب مشاجراتشان با جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشدش و گری دی کوهن، مشاور اقتصادی ارشد خود مطرح کرده است.

با این وجود رییسجمهور آمریکا میداند ایجاد یک آشتی معنادار میان بنن که خود را حافظ وعدههای انتخاباتی ترامپ میداند با کوشنر و کوهن دموکرات، به سبب ایدئولوژیهای ناسازگار آنها امکانپذیر نخواهد بود و بنا به گفته چهار فرد نزدیک به وی، قصد دارد دست به تغییراتی در میان کارمندان ارشد خود بزند.

باید منتظر ماند و دید آیا ترامپ دست به این تغییرات خواهد زد یا خیر. با این وجود افراد آشنا به خلق و خوی ترامپ گفتهاند او فردی است که قبل از هرگونه تغییر در نیروهایش چند هفته یا حتی چند ماه س//بک و سنگین میکند و صبر و تحمل زیادی در خصوص نیروهایش به خرج داده و از اخراج کردن آنها بیزار است. با این حال طی هفته گذشته اختالفات در کاخ سفید سر برآورده و تداوم گزارشهای رس//انهها در مورد جنگ در میان نیروهای داخل کاخ سفید صبر ترامپ را تمام کرده است. ترامپ احتمال تغییر نیروها را نیز به عنوان هشداری به تیمش به منظور برطرف کردن اختالفها مطرح کرده است. دو منبعی که با ترامپ گفتوگو کردهاند گفتهاند او تایید کرده تداوم این وضعیت غیرقابل تحمل است.

آنها گفتند هنوز تغییر احتمالی در کار نیس//ت اما ترامپ در حال بررسی یکسری گزینهها از جمله تغییر پست بنن است که هر چه بیشتر از سوی دیگر محافل رو به رشد قدرت در کاخ سفید به حاشیه رانده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.