گردهمایی حامیان اردوغان پیش از رفراندوم

Jahan e-Sanat - - News -

PFA-درآستانهرفراندومیکشنبهآیندهترکیه،دههاهزارنفرازحامیان اردوغان با تجمع در استانبول از رییسجمهور کشورشان پشتیبانی کردند. این بزرگترین گردهمایی »آری« پیش از برگزاری همهپرسی 16 آوریل 27) فروردین( بود. رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه با انتقاد از دشمنان کشورش و مخالفان داخلی گفت: رای »آری« در رفراندوم ثبات و قدرت بیشتری را برای ترکیه به همراه خواهد داشت. چنانچه همهپرسی پیروز شود، سیستم پارلمانی به ریاستی تغییر مییابد و اردوغان با افزایش اختیارات روبهرو میشود. در صورت پیروز شدن اردوغان در همهپرسی، پست نخستوزیری حذف و پستهای معاون رییسجمهور ایجاد میشود و رییسجمهور اختیار انتصاب وزرا را پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.