مصرخواستاراقدامجهانیبرایمهاربحرانسوریه

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییسجمهور مصر از جامعه جهانی و طرفهای بانفوذ خواست برای مهار بحران سوریه و رسیدن به راهکار فراگیر فورا وارد عمل شوند.

عبدالفتاح سیس//ی در نشستی با مسووالن ارشد این کشور از جمله نخس//توزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع و مدیر س//ازمان اطالعات عمومی مصر درباره آخرین تحوالت منطقه به ویژه بحران سوریه بحث و گفتوگو کرد. در این نشست بر لزوم اقدام فوری جامعه جهانی و طرفهای بانفوذ برای مهار بحران و رس//یدن به راهکار نهایی و فراگیر تاکید شده است. رییسجمهور مصر تاکید کرد: حل بحران سوریه باید با استناد به قوانین بینالمللی و با حمایت از راهکار سیاسی و حفظ نهادهای حکومتی این کشور و ممانعت از فروپاشی آن صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.