بازداشت برنامهنویس روس در اسپانیا

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- پلیس اسپانیا یک برنامهنویس رایانهای اهل کشور روسیه را در بارسلونا بازداشت کرد. پلیس اسپانیا مدعی شده که نامبرده از هکرهای روس//ی ساکن سنپترزبورگ است و به درخواست دولت آمریکا و تایید دادگاهی در اسپانیا بازداشت شده است. سفارت روسیه در اسپانیا ضمن تایید بازداش//ت شهروند این کشور، از تالشهای دیپلماتیک خود برای بررسی این حادثه خبر داد. دولت آمریکا بارها برنامهنویسان روسیه را به هک اطالعات محرمانه سایتهای آمریکایی متهم کرده و تاکنون همکاریهای گستردهای را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دستگیری و انتقال آنان به آمریکا انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.