گروهمخفی»اتا«سالحهایخودراتحویلداد

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله- گروه چپگرا و جداییطلب باسک )اتا( با تسلیم کامل ذخایر سالحهای خود به مقامهای فرانسه به 60 سال مبارزه مسلحانه پایان داد. این گروه خواهان کاهش مدت حبس اعضای زندانی خود است. این اقدام اتا بخشی از وعده این گروه مسلح برای خلعسالح کامل بود. اتا از چند سال پیش عملیات مسلحانه خود را تقریبا متوقف کرده بود. نخستوزیر فرانسه شنبهشب گذشته با اعالم این خبر گفت: حدود سه و نیم تن انواع سالح و مهمات و مواد اولیه برای ساخت بمب در انبارهای گروه اتا یافت شده است. دولت فرانسه تحویل ذخایر اسلحه از سوی گروه اتا را گامی مهم توصیف کرد اما اسپانیا میگوید به اقدامات بیشتری در این باره نیاز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.