الوروف:حملهآمریکافقطبهنفعتروریستهابود

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-وزیرامورخارجهروسیهدرگفتوگویتلفنیباهمتایآمریکایی خود تأکید کرد: حمله آمریکا به سوریه فقط برای تروریستها سودمند بوده است. سرگئی الوروف در گفتوگویی تلفنی به رکس تیلرسون خود گفت: حمله آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه به سود تروریستهاست. الوروف در این گفتوگوی تلفنی تاکید کرد: فقط تروریستها هستند که از حمالت آمریکا به پایگاه هوایی سوریه سود خواهند برد. وی همچنین تصریح کرد: حمله به کشوری که دولت آن درحال جنگ علیه تروریسم اس//ت، تنها به سود افراطیهاست و باعث افزایش تهدیدها برای امنیت منطقه و جهان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.