برژینسکی:روسیهبایدباآمریکاوچینمتحدشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مشاور امنیتی ملی کارتر، رییسجمهور اسبق آمریکا از روسیه خواست اتحاد نزدیکتر میان خود با آمریکا و چین ایجاد کند. برژینسکی اظهارکرد:برخیروسهاممکناستفکرکنندآمریکادرتالشاستچین را در مقابل روسیه قرار دهد اما این چندان قضاوت واقعبینانهای نیست. حقیقت موضوع این است که در حال حاضر چین اهمیت خیلی بیشتری از روسیه دارد. اما اگر آمریکا و چین با هم همکاری داشته باشند روسیه نیز هیچ انتخابی به جز پیوستن به آنها نخواهد داشت. این در درجه اول به نفع آمریکاست اما در بلندمدت به نفع روسیه هم خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.