توقف نماد بانكيها ربطي به بورس ندارد!

Jahan e-Sanat - - News - برنامه

هاديمومني-پنهان كردن بخشي ازحقيقتبهعنوانيكتاكتيكدردنياي حاضر ديگ//ر همانند گذش//ته كاربرد معن//اداري ندارد اما اي//ن ترفند نخنما ش//ده همچنان در بين بخشي از مردم طرفداران خود را دارد بدون آنكه به اين نكته ظريف توجه ش//ود كه در قرن 21 با انفجار اطالعات و آگاهيهاي متنوع به خاطر دسترس//ي به اطالعات نامحدود بخش عم//دهاي از م//ردم ديگر فريب اينگونه روشهاي قديمي را نميخورند. »توقفنمادها«دربورسهميشهبهعنوان س//كته معامالتي براي سهم و سهامدار تلقي ميشود و اگر اين سكته معامالتي خيلي زود برطرف نشود، عمال سهامدار با مرگ معامالتي و از بين رفتن بخشي از سرمايه ارزشمند خود مواجه ميشود. در چند ماه گذشته بازگشايي نماد بانكيها به يك//ي از چالشهاي دردس//رآفرين و پرابه//ام در بورس تبديل ش//ده بود و سازمان بورس هم در يك انفعال كامل فقط نظارهگر ساكت و آرام بود تا اينكه بخشي از اين نمادها باالخره باز شدند. نوع واكنش و برنامههاي سازمان بورس براي بازگشايي هرچه سريعتر اين نمادها به گونهاي بود كه گويي سهامداران خرد اينگونه نمادهاي متوقف شده از هيچ حقي برخوردار نيس//تند و بايد منتظر معجزه باشند. جالب آنكه ادعاي حمايت از سهامداران كه هميشه از سوي سازمان بورس مطرح ميشود در اينگونه زمانها كارب//رد اجرايي ندارد. ح//ال اما در يك اظهارنظر عجيب ش//اپور محمدي روز گذش//ته در جمع كارگزاران بورسي به صراحت اعالم كرد: »توقف چهار ماهه نماد معامالت//ي بانكها هيچ ربطي به سازمان بورس نداشته و اختالفنظر بر سر سازمان حسابرسي و بانك مركزي بوده است«. اين اظهارنظر سوالبرانگيز به خوبي همان پنهان كردن بخشي از واقعيت را نشان ميدهد و ثابت ميكند ادعاي حمايت از س//هامداران تنها يك شعار فريبنده است و در واقعيت اساسا كاربردي ندارد. نفر نخست بازار سرمايه ايران گويي فرام//وش كرده كه يكي از وظايف وي و مديران اجرايي س//ازمان بورس حلوفصل سريع اينگونه ابهامها و تسريع در بازگشايي نماد شركتهايي اس//ت كه در دايره بازار سهام قرار دارند و در صورت ايجاد اينگونه مش//كالت نياز به همكاري و اجماع گسترده وجود دارد تا آسيب وارد شده حلوفصل شود و س//هامداران با ضرر و زيان بيش//تري مواجه نش//وند. اما با اين نگاه فعلي، به خوبي روشن ميشود س//ازمان بورس براي وارونه جلوه دادن حقيقت به جاي دفاع از سهامداران و كليت بازار سهام و البته تحت فشار قرار دادن شركتها براي شفافسازي صحيح و سريع، توپ بازي را به زمين سازمانهاي ديگري خارج از بازار سرمايهمياندازدوبهراحتيبيانميكند، توقفنمادهايبانكيبهنهادناظرارتباطي ندارد.هرچندبخشيازرفعگرهمعامالتي اين گروه پرطرفدار به ساير نهادهاي ديگر هم مرتبط ميش//ود اما آيا با اين سبك اظهارنظر و دفاع از س//هامداران، كمك به ناشران براي شفافسازي و جلوگيري از عميق ش//دن ابهام در بورس ميتوان خوشبين بود كه نهاد ناظر، مدافع بورس و سهامداران باشد؟ تاييددستكاريقيمتها رييس س//ازمان ب//ورس در اينباره گفت: توقف چهار ماهه نماد معامالتي بانكها هيچ ربطي به س//ازمان بورس نداش//ته و اختالفنظر بر س//ر سازمان حسابرس//ي و بانك مركزي بوده است. به گزارش فارس، ش//اپور محمدي روز گذش//ته در نشست سراس//ري كانون كارگزاران ب//ورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بايد قاعدهاي گذاشت كه هيچگاه سازمان بورس متهم به بازگشايي زود يا ديرهنگامدربازارسرمايهنشود.البتهبايد حساب اشخاصي كه به دنبال دستكاري قيمتها هستند از مابقي سرمايهگذاران جدا كرد و كد معامالتي اش//خاصي كه اقدام به دس//تكاري قيمت ميكنند، را چارهجويي كرد، نه اينكه نماد معامالتي را متوق//ف نگه داش//ت. از اين رو نبايد نماد معامالتي را متوقف كرد و اگر هم بسته ش//د در كوتاهترين زمان ممكن بازگشايي شود. درآرزويرفعمحدوديتها وي با بيان اينكه در سال جديد، بازار سرمايهايرانبايدشاهدرفعمحدوديتها باش//د، گفت: اليحه اصالح قانون بازار سرمايه در كنار سيستمي شدن فرآيند توقف و بازگش//ايي نمادهاي معامالتي در دس//تور كار متوليان بازار س//رمايه است. ش//اپور محمدي در ادامه گفت: سال 96 سال رفع محدوديتهاست و بايد در ش//وراي عالي بورس آن دسته از محدوديتهايي كه ريسك را كنترل نميكند، حذف شوند. وي افزود: برخي از محدوديتها مانع توسعه بازار سرمايه هستند و ريسك را كنترل نميكنند يا نظارتي براي حذف آنها وجود ندارد. به گفتهاينمقاممسوولدرسال69 تدوين اليحه اصالحي بازار سرمايه به منظور تبديل برخي مقررات اصالحي به قانون در دستور كار سازمان بورس خواهد بود. در اين راستا از پيشنهادات فعاالن بازار استقبال ميشود. محمدي افزود: يكي از هدفگذاريهاي سازمان بورس در اواخر سال گذشته اين بود كه نبايد از ابزارهاي مالي اسالمي تا پايان سال استفاده شود. اين در حالي اس//ت كه در سال جاري اولويت س//ازمان ب//ورس، تقويت بازار سهام و حمايت از تداوم روند سودآوري شركتها و پس از آن توسعه بازار بدهي با هدف تقويت بخشخصوصي اس//ت. وي با بيان اينكه در س//الجاري بر سر افزايشنقدشوندگيسهاموباهدفعدم توقف طوالنيمدت نمادهاي معامالتي تصميمگيري خواهيم كرد، افزود: بايد تا جايي كه امكانپذير اس//ت از توقف نماده//اي معامالتي جلوگيري يا دوره توقف به كمترين زمان ممكن منتهي شود چراكه توقف نماد معامالتي تبعيد سهامدار خرد است. اصالحآييننامه ب//ه گفته وي، آييننام//ه مربوط به بازگش//ايي و توقف نمادهاي معامالتي در سه ماهه اول امسال از سوي سازمان ب//ورس تصميمگيري خواهد ش//د كه اميد ميرود ب//ا اصالح آييننامه توقف و بازگش//ايي نمادهاي معامالتي حجم معامالت روزانه سهام نيز افزايش يابد. رييس س//ازمان بورس بازبيني دوباره س//امانههاي معامالتي را تاكيد كرد و افزود: ورود و خروج يكباره سرمايه به بازار سهام خسارتبار است و بايد از فرار آن جلوگيري كرد. تنوع ابزارهاي معامالتي بايد آن قدر گسترده باشد كه بتوان آنها را در بازار حفظ كرد. وي افزود: بس//تر فناوري اطالعات در كنار مقاومسازي بازار سرمايه بسيار بااهميت بوده چراكه بايد از نظركاراييعملياتيواطالعاتيقدرتمند بود. محمدي با اشاره به لزوم پيگيري و اج//راي اصول اقتصاد مقاومتي در بازار سرمايه گفت: مقرراتزدايي يكي از ابعاد اقتصاد مقاومتي اس//ت چراكه ريسك تعهدات را از اين طريق ميتوان كاهش داد. رييس سازمان بورس افزود: با بيان اينكه برخي انتقاد ميكنند كه چرا بايد همهكاالهابهبورسكاالآيد،گفت:دليل تاكيد اين موضوع ريسك عدم تعهد در بازارهاي غيرمتشكل و غيربورسي است، ايفاي تعهدات همواره در بازار سرمايه و از طريق كارگزاران دنبال ميشود.

مذاكرهباوزارتكشوروسازمان مالياتي

محمدي از ت//داوم پيگيريها براي حل موضوع عوارض حق كسب و پيشه كارگ//زاران در مذاكره با وزارت كش//ور س//خن گفت و افزود: در مورد موضوع حقوق دولتي و حق مالكانه در حالي از طريق مذاكره با وزير صنعت به منظور تعيين مبناي اين نرخ بر اساس قيمت نهادهها در بورس كاالي لندن س//خن گفته ش//ده كه درب//اره ماجراي توقف طوالنيمدت نم//اد معامالتي بانكها در س//ال گذشته هيچگاه موضوع اوليه رعايت استانداردهاي بينالمللي IFRS نبوده بلكه بر س//ر فرمت گزارش//گري انجام گرفته است. محمدي از مذاكره با سازمان مالياتي در مورد ارزشافزوده در هر دو هفته يك بار سخن گفت و افزود: به دليل اينكه ش//ركتهاي كارگزاري اقدام به تخصيص اعتبار به مش//تريان خود ميكنند، س//ازمان مالياتي آنها را به عنوان نماد اعتباردهنده نميشناسد و از اين رو معتقد است مشمول معافيت معامالتي نيس//تند. وي بر لزوم تنظيم كفايت سرمايه شركتهاي كارگزاري تاكيدكردوگفت:صنعتكارگزاريبراي سازمان بورس حيثيتي است و به دليل اينكه شركتهاي كارگزاري عملكردي همچون بانكها را ايفا ميكنند، تنها به موضوعسرمايهدرآنهاپرداختهنميشود. رييس سازمان بورس با تاكيد بر اهميت تضاد منافع ميان ذينفعان بازار سرمايه عنوان كرد: بايد كمك كرد تا كيك بازار س//رمايه همواره بزرگتر شود، در اين راستا روي الگوريتم تريدينگ و موضوع مالي//ات نيمدرصدي آن بررس//ي كرد چراكه اين ماليات مانع از فعاليت موثر براي سبدگردانهاس//ت. روي كارمزد دريافتي براي س//ازمان بورس همواره صحبت شده تا كاهش يابد تا بتوان بازار نقدشوندگيتري را داشت. در عين حال بايد اطالعات خ//ام را در اختيار عموم مردم قرار داد تا به جاي گرايش به سمت شايعه به سمت تحليل سوق يابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.