سراب معامالت الگوريتمي در تاالر شیشهای

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

معاون اجرايي س//ازمان بورس از صدور مجوزهاي الزم براي فراهم شدن بس//تر معامالت الگوريتمي و توسعه اي//ن معامالت بهعنوان ي//ك راهبرد اساس//ي در بازار سرمايه خبر داد. به گزارش سنا، سيد احمدعراقچي، معاون اجرايي س//ازمان ب//ورس گفت: امروز افزايش سرعت معامالت، گستردگي ابزارهاي نوين مالي در بازار س//رمايه و پيچيده ش//دن بازارهاي مالي، نياز سرمايهگذاران و معاملهگران را به تغيير نحوه معامالت خود از حالت سنتي به س//مت روشهاي نوين افزايش داده اس//ت. معاون اجرايي سازمان بورس ادامه داد: در اين راس//تا بهرهگيري از معامالت الگوريتم//ي منجر به انجام بهتر و دقيقتر استراتژيهاي معامالتي سرمايهگذاران ميشود. به گفته وي، س//رعت و پيچيدگ//ي معام//الت در بازاره//اي مال//ي نياز به اس//تفاده از ابزارهاي هوش//مند را افزايش داده و معام//الت الگوريتمي يا خ//ودكار به منظور استفاده بهتر سرمايهگذاران از فرصتهاي بازار راهاندازي شده است. وي اف//زود: س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار در اين راس//تا مجوزهاي الزم را براي فراهم ش//دن بستر معامالت الگوريتمي صادر و توسعه اين معامالت را بهعنوان يك راهبرد اساسي در بازار سرمايه در دستور كار قرار داده است و پيشنيازه//اي الزم را در اين زمينه از جمله بستر فني مناسب براي سامانه معامالت در حوزههاي تكنولوژي و IT مهيا كرده است. عراقچي با بيان اينكه در اين راس//تا هر فرد يا ش//ركتي كه توانايي ارائه خدمات مربوط به معامالت الگوريتمي را داشته باشد، ميتواند از آن بهره گيرد، گفت: س//ازمان بورس نيز نظارت الزم را براي اجراي قوانين و مقررات، دستورالعملها و همچنين تعهدات//ي كه اين اف//راد بايد در قبال سرمايهگذاران داشته باشند را خواهد داشت. معاون اجرايي سازمان بورس خاطرنش//ان كرد: استفاده از اين نوع معام//الت ميتواند ب//ه صندوقهاي بازارگرداني و بازارگردانان نيز در قبال انجام تعهداتي كه به عهده دارند كمك كند. به گفته عراقچي، خوش//بختانه عملك//رد موفق ش//ركتهاي تامين سرمايه و صندوقهاي سرمايهگذاري در اس//تفاده از اي//ن روش مويد اين موضوع اس//ت. وي ضمن اش//اره به فراهم بودن ظرفيت الزم براي توسعه معامالت الگوريتم در بازار سرمايه ايران تصري//ح كرد: يكي از الزامات ديگر در زمينهاجرايمعامالتالگوريتمي،بحث دانش مالي و مدلسازي است كه در اين زمينه هم با توجه به ظرفيتهاي علمي و تجربي نخبگان بازار سرمايه ام//كان طراحي الگ//و و ابزارهايي كه بتوانند موفق عمل كنند، وجود دارد. معاون اجرايي سازمان بورس با تاكيد به آينده خوب و مطلوب اين ابزارهاي نوين افزود: از آنجا كه استفاده از اين ابزارها مانند همه ابزارهاي نوين تبعاتي ه//م به همراه دارد، ج//ا دارد كه اين موارد از سوي استفاده كنندگان از اين ابزارها مورد توجه قرار گيرد. عراقچي با بيان اينكه براي استفاده از اين ابزارها مجوز خاصي از س//وي سازمان براي شركتها صادر نميشود، خاطرنشان كرد: سازمان بورس در كنار مهيا كردن بسترهاي الزم براي اجرايي شدن اين معامالت اجازه عمومي صادر كرده و هر فرد يا شركتي كه توانايي و دانش كافي و البته تجربه الزم براي اجراي آن را داشته باشد، ميتواند از آن بهره بگيرد و سرمايهگذاران بايد اين موارد را مدنظر داشته باشند. وي افزود: سازمان بورس نظارت الزم براي اجراي قوانين و مقررات، دستورالعملها و همچنين تعهدات//ي كه اين اف//راد بايد در قبال سرمايهگذاران داشته باشند را خواهد داش//ت و با توجه به مجوز س//ازمان، متوليان صندوقهاي سرمايهگذاري و بازارگرداني مجاز به استفاده از معامالت الگوريتمي هستند و در حوزه بورس كاال هم امكان استفاده از اين معامالت براي همه وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.