گردش نقدينگي به سمت تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

معامالت روز گذشته بازار سهام در حالي براي دهمين روز متوالي با افزايش قابل توجهي مواجه شد كه كوچ نقدينگي از ساير بازارها به سمت بورس كامال مشهود است. به گزارش ملتبازار، روند معامالت بازار سهام همانند روز گذشته كار خود را با افزايش تقاضا و رشد قيمت س//هام اكثر شركتها آغاز كرد اما در ادامه متاثر از كمبود نقدينگي و همچنين افزايش تحركات نوس//انگيران شاهد افت نسبي در روند دادوس//تدها بوديم. روند معامالت روز گذشته بازار سهام در حالي از ميانههاي بازار با افت نسبي مواجه شد كه حجم و ارزش دادوستدها رش//د قابل توجهي داش//ت و به نظر ميرس//د با توجه به اين شرايط فعاالن بازار بايد نس//بت به تغيير اس//تراتژي از نوسانگيري به سمت نگهداري س//هم در بازه زماني ميانمدت و بلندمدت اقدام كنند. اما در جريان معامالت روز گذشته شاخص بورس در حالي براي دهمين روز متوالي روند رو به رش//د خود را آغاز كرد و تا پايان ادامه داد كه از ميان 449 نماد فعال در دو بازار معامالتي بورس و فرابورس، 238 نماد در قيمتهاي مثبت، 181 نماد در قيمتهاي منفي و 30 نماد بدون تغيير نسبت به روز قبل به كار خود خاتمه دادند. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذش//ته در حالي كه نمادهاي »رانفور، خساپا و رمپنا« با رش//د ‪43 56،‬ و 32 واحدي بيش//ترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »فارس و وبملت« با افت 68 و 30 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند اين متغير با رشد 56 واحدي مواجه شد و به 77 هزار و 860 واحد رسيد. شاخص كل هموزن نيز با رشد 139 واحدي در محدوده 16 هزار و 701 واحد قرار گرفت. همچنين در جريان معامالت روز گذشته 997 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 179 ميليارد تومان در 85 هزار و 576 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »خساپا« با دادوستد 128 ميليون سهم به ارزش 16/2 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. در جريان معامالت روز گذشته اگرچه در دقايق ابتدايي اكثر صنايع روند رو به رش//دي داش//تند اما در ادامه تحت تاثير افزايش عرضهها شاهد افت نسبي در اكثر نمادهاي بازار بوديم. در اين ميان گروه خودرو نسبت به ساير صنايع معامالت پرحجمتري داشت. خودروييها روند معامالت نماده//اي گروه خودرو اگرچه در دقايق ابتدايي تا ح//دودي متعادل دنبال ش//د اما در ميانههاي ب//ازار مورد توجه قرار گرفت و شاهد رشد نسبي در حجم و ارزش معامالت اين گروه بوديم به طوري كه اكثر نمادهاي اين گروه با صف خريد مواجه ش//دند. با اين وجود در دقايق پاياني حجم عرضهها در گروه قطعهسازي اندكي افزايش يافت به طوري كه نمادهاي »خنصير، خاهن و ختور« با افت قيمت مواجه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.