انتشار صكوك توسط آرامكو

Jahan e-Sanat - - News -

شركت نفتي آرامكو، درصدد است از طريق انتش//ار اوراق قرضه اسالمي حدود س//ه ميليارد دالر تامين مالي را به سرانجام برساند. به گزارش سنا، در پي افزايش تقاضاي سهامداران مبني بر افزايش اندازه شركت در آستانه عرضه اوليه، ش//ركت آرامكو، تصميم دارد با انتش//ار اوراق قرضه اس//المي، تامين مالي براي ش//ركت صورت دهد. اوراق قرضه ش//ركت نفتي آرامكو بهعنوان بزرگترين توليدكننده نفت در جهان با سررسيد هفت س//اله و نرخ سودي 0/2 درصد بيش//تر از نرخ سود بانكي رايج در عربستان خواهد بود. اما پس از استقبال زياد سرمايهگذاران از اين اوراق صكوك، تعداد اوراق منتشر شده توسط اين شركت افزايش يافت. اين در حالي است كه آرامكو ابتدا تصميم داشت با انتشارايناوراقصكوكمبلغدوميليارد دالر تامين مالي كند اما در پي استقبال سهامداران،اينمبلغرابهسهميلياددالر افزايش داد. بر اين اساس، اين شركت نفتي در آستانه فرا رسيدن زمان عرضه اوليه در سال ،2018 تصميم به انتشار اوراق قرضه اسالمي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.