مرخصي اجباري كارگران به شايعات دامن زد؛ »ﺩﺍﺭﻭﮔﺮ«09 ﺳﺎلﻪهمﺗﻌطيلﻣيﺷﻮﺩ؟

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه صنعت- صناي//ع قديمي وبرند كشور چون برگ خزان درحال ريزش هس//تند. هن//وز خبر تعطيلي ارج و آزماي//ش از ذهنم//ان خ//ارج نش//ده بود كه اين بارخب//ر تعطيلي داروگر هم به آن اضافه ش//د. شركت قديمي معروف به داروگر يا س//هامي ع//ام كف با قدمت بيش از09 س//ال ب//ه داليل//ي نامش//خص براي س//ال جدي//د كارگران خود را پذيرا نبوده و گفته ميشود كه تعطيل شده است. براين اساس مرخصي اجباري تعداد زيادي از كارگران كارخانه داروگر به عنوان يكي از ش//ركتهاي قديمي و معتبر ملي كش//ورمان، نگرانيهايي را در سطح جامعه كارگري به وجود آورده است.

ش//ركت معروف ب//ه »داروگر« با عنوان ش//ركت س//هامي عام كف با داشتن قدمت 90 ساله در توليد انواع صابون، ش//امپو و ساير مواد شوينده به داليلي نامش//خص در سالجاري تعطيل ش//ده اس//ت و كارگران اين شركت در سالجاري با درهاي بسته اين كارخانه مواجه شدهاند.

صنع/ت ش/وينده بيم/ادر ميشود

بنا بر اين گزارش درباره ش//ركت س//هامي عام كف مطرح است كه در سال 1307 با تمامي محدوديتها و مشكالت اولين كارخانه صنعتي توليد صابون در شهر اصفهان تاسيس شد اين كارخان//ه اولين محصول خود را با نام صابون س//وبلمه توليد و به بازار عرضه كرد.

كارخان//ه داروگ//ر 13 س//ال پس از فعالي//ت يعني در س//ال 1320 به منظور گس//ترش برنامههاي توليدي از اصفهان به تهران منتقل ش//د و در ادام//ه توليد صابون مبادرت به توليد محصوالت ديگر بهداشتي و آرايشي كرد و سرانجام در سال 6331شركت داروگ//ر به ثبت رس//يد و از آن زمان تاكنون محصوالت توليدي خود را با نام داروگر به بازار عرضه ميكند.

اين شركت عالوه بر آنكه پايهگذار توليد صنعتي صابون كشور محسوب ميشود، پايه و ساختار پودر لباسشويي را هم در ايران ايجاد كرده اس//ت. در سال 1352 نام شركت داروگر تغيير يافت و نام ش//ركت سهامي عام كف، جايگزين آن شد.

شركت »داروگر« با عنوان شركت سهامي عام كف كه داراي شركتهايي زير مجموع//هاي مانن//د توليپرس، كي//وان، توليددارو،كيمي//ا اي//ران و صنايع بس//تهبندي داروگر است كه برندهاي معتبر و مشهوري چون ريكا، خميردندان پاوه، صابون نخل زيتون، شامپو پاوه، شوما، دريا، جام ...و را به بازار و مغازهها عرضه ميكند.

اين كارخانه كه قدمت 90 س//اله در توليد انواع صابون، ش//امپو و ساير مواد شوينده دارد به داليلي نامشخص در س//الجاري تعطيل ش//ده است و كارگران اين ش//ركت در سالجاري با درهاي بس//ته اين كارخانه مواجه ش//دهاند. اولين واكنشهاي صورت گرفته در اي//ن باره، اعطاي مرخصي اجباري كارگران اين كارخانه تا اطالع ثانوي تعطيل اس//ت. اي//ن مرخصي اجباري از ش//ب عيد شروع شده و تا به ديروزادامه داشت.

براساس اين گزارش اخيرا اخباري درخص//وص تعدي//ل 500 تا 1000 كارگر ش//ركت داروگر منتش//ر شده اس//ت. يكي از پرس//نل اين كارخانه در واكنش به درخواست براي تماس با مديرعامل يا س//اير مس//ووالن اين شركت به تسنيم ميگويد: به غير از نگهبان كسي در كارخانه باقي نمانده و فردي براي پاس//خگويي رس//انهاي وجود ن//دارد. وي ميافزايد: كارگران اي//ن ش//ركت بع//د از تعطيالت عيد نتوانس//تند به شركت بيايند و اكنون در تعطيلي به س//ر ميبرند تا تكليف كارخانه و آنها مشخص شود. وزارتصنعتچهكمكيميكند مدير صنايع غيرفلزي وزارت صنعت دراين زمينه با بيان اينكه قرار بود بعد از عيد براي حل مش//كالت داروگر از طريق ستاد تسهيل اقدام شود، گفت: براي اين كار، مديرعامل هلدينگ بايد ب//ه وزارت صنعت مراجعه ميكرد اما تاكنون مراجعهاي نداشته است.

مهدي صادقينياركي در گفتوگو با فارس در مورد بحثهاي مطرح شده مبني بر توقف توليد محصوالت داروگر و مرخص//ي اجب//اري كارگ//ران آن، اظهار داشت: قبل از تعطيالت نوروز، مديرعامل داروگر مراجعهاي به وزارت صنعت داشت و در جلسهاي قرار شد در س//ال جديد جزييات مش//كالت واحدهاي تولي//دي زيرمجموعه اين هلدينگ صنعتي را به وزارت صنعت اعالم كنند.

وي افزود: در سالجاري مديرعامل داروگ//ر مراجعهاي به ما نداش//ته و اطالعات//ي از جزيي//ات مش//كالت واحدهاي زيرمجموعه نيز به دس//ت ما نرسيده است.

صادقينيارك//ي با بيان اينكه همه ش//ركتهاي زيرمجموع//ه داروگر با مش//كل روبهرو هستند، تصريح كرد: ق//رار بود پس از بررس//ي مش//كالت هلدين//گ داروگر از ظرفيت س//تاد تس//هيل امور صنايع ب//راي حل اين مش//كالت استفاده ش//ود و دولت به اين واحد صنعتي كمك كند.

وي در پاس//خ به اين سوال كه آيا مش//كل گروه داروگر به بدهي بانكي مربوط ميشود، گفت: همه بنگاههاي توليدي مجموعهاي از مشكالت را دارا هس//تند، از جمله بدهي به سيستم بانكي اما در مورد داروگر بايد جزييات مشكالت اين بنگاه اقتصادي بررسي ش//ود تا ببينيم چه كمكي از طريق كارگروههاي ملي و اس//تاني ميتوان به اين واحد توليدي كرد.

منتظ/ر تعطيل/ي توليپرس، توليددارو و كيوان هم باشيم

عضو سابق انجمن شويندگان نيز با بي//ان اينكه با تعطيلي داروگر بايد منتظر تعطيلي س//اير ش//ركتهاي وابسته به اين برند از جمله توليپرس، توليددارو، كيوان و حتي روغن جهان باشيم، گفت: بارها مشكالت شركت را گفتيم ولي كسي اهميت نداد.

اي//ن كارش//ناس در گفتوگ//و با تس//نيم، اظهار داش//ت: ب//ه دليل مش//كالت بانك//ي و مديريت//ي طي س//الهاي گذش//ته مش//كالت اين ش//ركت تش//ديد پيدا كرده و سهم اين برند قديمي در بازار كاهش پيدا كرده است.

وي افزود: متاس//فانه در طول اين س//الها نقدينگي اين شركت كاهش و بدهي آن به سيستم بانكي افزايش يافته است اما هر بار كه فعاالن حوزه ش//وينده وضعيت وخيم اين كارخانه را ب//ه وزارت صنع//ت بي//ان كردند، هش//دارها شنيده نش//ده و گشايشي ايجاد نشده است.

اين عضو سابق انجمن شويندگان س//وء مديريت در كارخانه داروگر را ريش//ه اصلي مش//كالت اين كارخانه اع//الم و تصري//ح ك//رد: هر ب//ار كه مشكالت را گفتيم كسي اهميت نداد تا اينكه امروز كارخانه به مرز تعطيلي رسيده است.

وي درخص//وص ميزان بدهي اين واح//د توليدي كه قدمت 90 س//اله دارد، افزود: به صورت دقيق از ميزان بدهي اين واحد توليدي به سيس//تم بانك//ي اطالع ندارم اما ميتوان گفت بدهي داروگر به بانكها حدود 800 ميليارد تومان است كه اين رقم بيش از ارزش دارايي كارخانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.