دولت قوانين مرتبط با حمايت از توليد ملي را اجرا نميكند

Jahan e-Sanat - - News -

كاهش تنوع محصوالت آنها طي چند سال بود موضوعي كه در شرايط كنوني كه برجام اجرايي شده و تحريمهاي بينالمللي عليه كشورمان نيز لغو شده است چندان محلي از اعراب ندارد.

به گزارش خبرخودرو، بر اين اساس به نظر ميرسد كه خودروسازان ميتوانند با افزايش تنوع محصوالت خود بخشي از تقاضاي بازار كه طي چند سال گذشته و به اميد توافق در انتظار ورود خودروهاي جديد بود را تحريك كنند. در اين بين به گفته آنها خودروسازان با ارائه طرحهاي فروش اعتباري همچون سال 95 ميتواند فروش محصوالت خود را تضمين كند.

در اين ميان اما يكي ديگر از مولفههاي مهم بر تحقق برنامه توليد خودروسازان، افزايش صادرات است كه اين موضوع نيز با توجه به شرط 30 درصدي صادرات محصوالت خودروسازان در قراردادهاي جديد نقش مهمي در روند توليد خودرو در كشور خواهي داشت. در صورتي كه توليدكنندگان خودرو بتوانند محصوالت در نظر گرفته شده در قراردادهاي خود را هر چه زودتر عملياتي كنند چه بسا كه توليد خودرو در داخل و صادرات آن به بازارهاي هدف موجب ميشود كه تيراژ توليد طي سالجاري محقق شود.

تس/نيم- عضو كميس//يون ويژه توليد ملي با بي//ان اينكه دولت قوانين مرتبط با توليد ملي را اجرا نميكند، گفت: افزايش تعرفههاي وارداتي عالوه بر افزايش درآمدهاي دولتي، تنها سطح عمومي قيمتها را افزايش ميدهد.

هادي قوامي با اشاره به اين موضوع كه براي نجات اقتصاد كشور بايد هزينههاي حمايت از توليد داخل پرداخت شود، گفت: زماني كه دولت بخواهد از توليد ملي حمايت كند، ورود كاالي مشابه داخل كشور را ممنوع ميكند نه اينكه تعرفهها را افزايش دهد.

وي ادامه داد: افزايش تعرفههاي وارداتي، به صورت ظاهري درآمدهاي دولتي را افزايش ميدهد اما واردكننده نيز با قيمت بيشتر كاالي خود را در بازار بدون رقيب داخلي به فروش ميرساند و در اين بين بيشترين ضرر را مردم ميكنند.

قوامي افزود: زماني توليدكننده داخلي تقويت ميشود كه ورود كاالي مشابه خارجي به كشور ممنوع شود، تنها در اين صورت است كه ميتوان گفت توليدكننده ميتواند خود را مهياي توليد و اشتغال كند در غير اين صورت واردكننده كاالي خارجي با افزايش قيمت اقدام به فروش كاالي خود در بازار داخلي ميكند.

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، دولت قوانين مرتبط با حمايت از توليد داخلي را اجرا نميكند. به عنوان مثال قانون حداكثر استفاده از توليد داخلي تصويب شده است، دولت بايد در پروژههاي صنعتي وقتي نمونه داخلي وجود دارد نياز خود را از اين محل تامين كند در غير اين صورت واردات انجام دهد اما ما ش//اهد هس//تيم كه اين اتفاق نميافتد.

مصري با بيان اينكه وقتي واردات كاالي مشابه داخلي ممنوع شود، كارخانه داخلي ميتواند به ظرفيت اسمي خود بازگردد، افزود: با افزايش حجم توليد، هزينه متوس//ط توليد افزايش يافته و در اين صورت س//ود كارخانهافزايشيافتهحاالدولتميتواندازتوليدكنندهماليات52 درصدي نيز اخذ و كاهش درآمد تعرفه وارداتي خود را از اين محل جبران كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.